Ministerieel Besluit van 03 oktober 2013
gepubliceerd op 25 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003335
pub.
25/10/2013
prom.
03/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen


De Minister van Financiën, Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977 (1), inzonderheid op de artikelen 9 en 10, laatst gewijzigd door de wet van 14 april 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen (2), inzonderheid op de artikelen 1, 2, 12, 12bis, 13, 14, 14bis, 15 en 15ter, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 6 december 2007 (3);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 28 november 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 januari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 30 september 2013;

Gelet op advies 53.428/3 van de Raad van State, gegeven op 21 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit ministerieel besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG.

Art. 2.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen wordt een § 5 ingevoegd, luidend als volgt : « § 5. De met behulp van de in artikelen 12, 12bis, 12ter, 13, 14, 14bis, 15 en 15ter bedoelde formulieren te verstrekken gegevens mogen worden verzonden via een elektronisch platform met gebruikmaking van het elektronisch systeem PLDA. »

Art. 3.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 2.§ 1. De in artikel 1, lid 1, bedoelde aangiften moeten in de hierna vermelde omstandigheden niet op de in artikel 1, §§ 1 tot 3 bedoelde wijze worden ingezonden, maar op een hulpkantoor van het enig kantoor der douane en accijnzen worden ingereikt : a) wanneer die aangiften worden verricht door een niet als douane-expediteur erkende persoon en het geen aangiften inzake communautair of gemeenschappelijk douanevervoer betreft;b) bij aangifte voor communautair douanevervoer in de omstandigheden bedoeld in artikel 353, leden 2 en 4, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, hierna de « Verordening » genoemd; c) bij aangifte voor gemeenschappelijk douanevervoer in de omstandigheden bedoeld in artikel 18 van aanhangsel I bij de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende de regeling gemeenschappelijk douanevervoer;d) wanneer de door de Administrateur-generaal van de douane en accijnzen bepaalde praktische voorschriften in geval van niet-functioneren van de elektronische systemen mogen worden toegepast. § 2. De in artikel 1, § 5 bedoelde gegevens moeten vanaf 1 juni 2015 worden verzonden via een elektronisch platform met gebruikmaking van het elektronisch systeem PLDA. »

Art. 4.Artikel 12 van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 12.De generale verklaring waarvan sprake is in de bijlage, deel B, cijfer 1 van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG stemt overeen met het model van bijlage XIII bij dit besluit. »

Art. 5.Artikel 12bis van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 12bis.§ 1. Indien de generale verklaring waarvan sprake is in de bijlage, deel B, cijfer 1 van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG niet overeenkomstig artikel 12 wordt ingediend, moet de generale verklaring met gebruikmaking van het formulier dat overeenstemt met het model van bijlage XXIV bij onderhavig besluit bij de douanediensten worden ingediend. § 2. Teneinde de zich aan boord van schepen bevindende goederen onder de regeling communautair douanevervoer te kunnen laten vervoeren tussen de haven van binnenkomst en een losplaats in België moet de douane op de keerzijde van de generale verklaring de hiernavolgende tekst aanbrengen, ondertekenen en waarmerken met de kantoorstempel.

Bij vertrek in de haven van binnenkomst : « Het schip is heden vertrokken naar . . . . . . » Bij aankomst op de losplaats : « Het schip is heden aangekomen te . . . . . en ingeschreven in het register 125 A van de losplaats onder nummer . . . . ., het triplicaat werd teruggezonden aan het kantoor van binnenkomst. » »

Art. 6.Een artikel 12ter, luidend als volgt, wordt in het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen ingevoegd : «

Art. 12ter.§ 1. Voor de toepassing van de artikelen 12, 12bis, 13, 14, 14bis, 15 en 15ter van dit ministerieel besluit wordt verstaan onder : a) Elektronisch platform : systeem voor de elektronische overdracht van gegevens waarin SafeSeaNet, e-douane en andere elektronische systemen worden gekoppeld en waar alle informatie éénmaal wordt gemeld en vervolgens beschikbaar wordt gesteld aan de bevoegde instanties;b) SafeSeaNet : het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Unie. § 2. De kapitein of een door de exploitant van het schip naar behoren gemachtigd persoon moeten de in artikel 1, § 5 bedoelde gegevens naar de bevoegde instantie zenden alvorens het schip in de haven aankomt : a) ten minste 24 uur voor aankomst;of b) uiterlijk op het tijdstip waarop het schip de vorige haven verlaat, indien de reisduur minder dan 24 uur bedraagt;of c) indien de aanloophaven nog niet bekend is of tijdens de reis wordt gewijzigd, zodra deze informatie bekend is.»

Art. 7.Artikel 13 van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen, wordt vervangen door volgende bepaling : «

Art. 13.De aangifte van de lading waarvan sprake is in de bijlage, deel B, cijfer 2 van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG bevat de inlichtingen die zijn voorgeschreven door het model van bijlage XVII van dit besluit. »

Art. 8.Artikel 14 van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 14.De scheepsvoorradenaangifte waarvan sprake is in de bijlage, deel B, cijfer 3 van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldings-formaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG, stemt overeen met het model van bijlage XVIII bij dit besluit. »

Art. 9.Artikel 14bis van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 14bis.Indien de scheepsvoorradenaangifte waarvan sprake is in de bijlage, deel B, cijfer 3 van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG niet overeenkomstig artikel 14 wordt ingediend, moet de scheepsvoorradenaangifte met gebruikmaking van het formulier dat overeenstemt met het model van bijlage XXV van onderhavig besluit bij de douanediensten worden ingediend. »

Art. 10.Artikel 15 van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 15.De verklaring over de bezittingen van de bemanningsleden waarvan sprake is in de bijlage, deel B, cijfer 4 van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG, stemt overeen met het model van bijlage XIX bij dit besluit. »

Art. 11.Artikel 15ter van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 15ter.Indien de verklaring over de bezittingen van de bemanningsleden waarvan sprake is in de bijlage, deel B, cijfer 4 van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG niet overeenkomstig artikel 15 wordt ingediend, moet de verklaring over de bezittingen van de bemanningsleden met gebruikmaking van het formulier dat overeenstemt met het model van bijlage XXVI van onderhavig besluit bij de douanediensten worden ingediend. »

Art. 12.Bijlage XXIV van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage A. Bijlage XVII van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage B. Bijlage XXV van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage C. Bijlage XXVI van het ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage D.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 3 oktober 2013.

K. GEENS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 21 september 1977.(2) Belgisch Staatsblad van 5 november 1998.(3) Belgisch Staatsblad van 12 december 2007. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^