Ministerieel Besluit van 03 oktober 2013
gepubliceerd op 23 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen II en III van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen en bijlage III van het besluit van de Brusselse Ho

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031785
pub.
23/10/2013
prom.
03/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen II en III van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen en bijlage III van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor het Landbouwbeleid, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 19;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 25 april 2013, waarvan het verslag is goedgekeurd op 27 juni 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2013;

Gelet op het advies nr. 53.951/3 van de Raad van State, gegeven op 30 september 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, § 1, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van de uitvoeringsrichtlijn 2012/37/EU van de Commissie van 22 november 2012 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 66/401/EEG en 66/402/EEG van de Raad wat betreft de voorwaarden waaraan zaaizaad van Galega orientalis Lam. moet voldoen, het maximumgewicht van een partij zaaizaad van bepaalde soorten groenvoedergewassen en de monstergrootte van Sorghum spp.

Art. 2.§ 1. In bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, vervangen bij besluit van 10 juni 2010, wordt in de tabel A van sectie I, punt 2, betreffende de vermelding voor « Galega orientalis Lam », in de tweede kolom het getal « 60 » vervangen door : « 60 (a) (b) ». § 2. In bijlage III van hetzelfde besluit, vervangen bij besluit van 10 juni 2010, wordt in de eerste kolom de vermelding voor « Poaceae (Gramineae) » vervangen door : « Poaceae (Gramineae) (*) (*) Het maximumgewicht van de partij mag verhoogd worden tot 25 ton indien de leverancier hiertoe erkend is door de bevoegde overheid. ».

Art. 3.§ 1. In bijlage III van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, vervangen bij besluit van 10 juni 2010, worden de vermeldingen voor « Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense » en « Sorghum sudanense » vervangen door :

1

2

3

4

1

« Sorghum bicolor (L.) Moench

30

900

900

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

10

250

250

Sorghum sudanense (Piper) Stapf »


§ 2. In bijlage III van hetzelfde besluit, vervangen bij besluit van 10 juni 2010, wordt na de vermelding voor « Sorghum sudanense (Piper) Stapf », volgende vermelding ingevoegd :

1

2

3

4

1

« Hybriden van Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

30

300

300

Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf »


Brussel, 3 oktober 2013.

Mevr. C. FREMAULT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^