Ministerieel Besluit van 04 april 2011
gepubliceerd op 15 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 2007 betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009275
pub.
15/04/2011
prom.
04/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007009443 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, artikel 5, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, artikel 46, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007009443 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, de artikelen 31 tot 33;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 februari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 22 april 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 11 mei 2010;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 15 van het onderhandelingscomité van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, gesloten op 30 november 2010;

Gelet op advies 49.070/2 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de functie van beschermingsassistent nieuw is en dat de organisatie van de eerste meting van verworvenheden, evaluatiemethode van de vaardigheden die vereist zijn voor de definitieve benoeming, bepaalde anomalieën aan het licht heeft gebracht;

Overwegende dat bijgevolg de toepassingsmodaliteiten van de meting van verworvenheden herzien dienen te worden opdat deze het zou toelaten om de vaardigheden en kennis die tijdens de stage verworven zijn, te beoordelen met de nodige relevantie in verhouding tot de opdrachten die aan de buitendiensten toevertrouwd zijn, Besluit :

Artikel 1.In artikel 31 van het ministerieel besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007009443 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, derde lid, worden de woorden "van beschermingsassistent," ingevoegd tussen de woorden "de functie" en de woorden "van inspecteur"; 2° § 3 wordt vervangen als volgt : "§ 3.- Voor de commissarissen en inspecteurs gebeurt de meting van verworvenheden mondeling na een schriftelijke voorbereiding van twintig minuten. Een praktijkgeval wordt geanalyseerd en hierbij wordt gebruik gemaakt van elementen uit de modules die tijdens de opleiding van de stage gevolgd werden. Uit deze elementen zou de oplossing van het praktijkgeval moeten volgen.

Voor de beschermingsassistenten gaat de meting van verworvenheden uitsluitend om een simulatie van een beschermingsopdracht van het niveau van hun functie. Aan de hand van deze simulatie kan gemeten worden of de beschermingstechnieken verworven zijn en kan de beheersing van schieten en geweld gecontroleerd worden.

De leden van de jury wonen de simulatie bij."

Art. 2.Artikel 32 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Art. 32.- De meting van verworvenheden gebeurt voor de beschermingsassistent, tussen de tiende maand en het einde van de twaalfde maand van de stage en voor de inspecteurs en de commissarissen, tussen de tweeëntwintigste maand en het einde van de vierentwintigste maand van de stage."

Art. 3.Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Art. 33.- § 1.- De meting van verworvenheden van de commissarissen en inspecteurs wordt afgelegd voor een jury die bestaat uit drie sectiechefs die verschillende operationele praktijken hebben. De sectiechef van de betrokken inspecteur of commissaris kan geen lid van de jury zijn.

De meting van verworvenheden van de beschermingsassistenten wordt afgelegd voor een jury die bestaat uit drie sectiechefs. Minstens twee leden hebben een voorgaande ervaring op het vlak van bescherming. De sectiechef van de protectie kan geen jurylid zijn.

De juryleden worden aangeduid door de directie-generaal op voorstel van de dienst vorming en ontwikkeling, alsook van de directeur van de operaties. Door loting wordt bepaald wie van hen als voorzitter van de jury optreedt. De beslissingen worden bij meerderheid genomen.

In geval van afwezigheid van een jurylid, wordt een vervanger die aan dezelfde voorwaarden van het jurylid voldoet, aangeduid op dezelfde manier. § 2.- De simulaties bedoeld in artikel 31, § 3, tweede lid worden door de opleiders georganiseerd. De juryleden mogen een beroep doen op technische adviseurs die de vereiste expertise hebben in de geëvalueerde technieken en die deze kunnen toelichten. Deze technische adviseurs maken geen deel uit van de organisatie van deze meting en mogen hieraan op geen enkele manier deelnemen. § 3.- Het secretariaat van de meting van verworvenheden wordt verzekerd door de stageverantwoordelijke of in geval van afwezigheid van deze, door een mentor die hiervoor door de directeur van de dienst vorming en ontwikkeling wordt aangeduid. § 4.- De stageverantwoordelijken en mentors wonen de meting van verworvenheden bij, maar zijn niet stemgerechtigd." Brussel, 4 april 2011.

S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^