Ministerieel Besluit van 04 april 2011
gepubliceerd op 12 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene toekenningsvoorwaarden van de projectmiddelen voor de landschapswerking van regionale landschappen

bron
vlaamse overheid
numac
2011202191
pub.
12/05/2011
prom.
04/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


4 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene toekenningsvoorwaarden van de projectmiddelen voor de landschapswerking van regionale landschappen


De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, artikel 39, § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2001 en vernummerd bij het decreet van 13 februari 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2011 tot vaststelling van de algemene regels voor de erkenning en de subsidiëring van de landschapswerking van regionale landschappen, artikelen 10 en 12, § 1, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 februari 2011;

Gelet op advies 49.302/3 van de Raad van State, gegeven op 15 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit :

Artikel 1.Een regionaal landschap kan projectmiddelen aanwenden om de volgende werken uit te voeren : 1° herstel- en verbeteringswerken : werken met het oog op het beheer van het prioritaire werkingsgebied van het regionaal landschap;2° ontsluitings-, onderzoeks- en voorlichtingswerken : werken met het oog op een gepaste ontsluiting van het prioritaire werkingsgebied van het regionaal landschap of met het oog op een deskundig onderzoek van of de voorlichting over het prioritaire werkingsgebied van het regionaal landschap.

Art. 2.De werken, vermeld in artikel 1, voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° de werken versterken de cultuurhistorische of esthetische waarde van het landschap;2° de werken worden uitgevoerd in het prioritaire werkingsgebied van het regionaal landschap, namelijk in ankerplaatsen als vermeld in artikel 3, 11°, van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg of relictzones aangeduid in de landschapsatlas, vermeld in artikel 38, § 1, van hetzelfde decreet;3° minstens 60 % van de werken wordt uitgevoerd in opdracht van of op het eigendom van natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen;4° de werken beogen geen regularisatie van inbreuken op andere wet- en regelgeving.

Art. 3.De projectmiddelen worden berekend op basis van de gefactureerde bedragen, inclusief btw, als het regionaal landschap bewijst dat het de btw niet kan recupereren als btw-plichtige.

Art. 4.De toegekende projectmiddelen dekken maximaal 70 % van de kosten die verbonden zijn aan de aankoop van materiaal, de kosten die verbonden zijn aan de vergoeding van het aantal manuren van het landschapsteam of van de aannemer van de landschapswerken, en de kosten die verbonden zijn aan de organisatie van publieksactiviteiten.

Van de totaal toegekende projectmiddelen mag maximaal 20 % besteed worden aan uitvoeringsgerichte ontwerp- en studiekosten of aan kosten die verbonden zijn aan de communicatie over en de promotie voor uitgevoerde projecten.

Art. 5.Er worden geen projectmiddelen toegekend voor de eventuele opmaak van een landschapsbeheersplan of een herwaarderingsplan door de landschapsanimator of voor de uitvoering van werken in erfgoedlandschappen, voorlopig of definitief beschermde landschappen, voorlopig of definitief beschermde stads- en dorpsgezichten, voorlopig of definitief beschermde archeologische zones, of voor werken aan voorlopig of definitief beschermde monumenten of voorlopig of definitief beschermde archeologische monumenten.

Er worden geen projectmiddelen toegekend voor de publicatie van de landschapskrant.

Art. 6.Het regionaal landschap vermeldt in de subsidieaanvraag alle andere overheidsbijdragen, die eventueel zijn verleend voor de uitvoering van het project. Het totaalbedrag van de overheidsbijdragen, met inbegrip van eventuele Europese middelen, kan niet hoger zijn dan het totale factuurbedrag.

Brussel, 4 april 2011.

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^