Ministerieel Besluit van 04 augustus 2008
gepubliceerd op 13 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2008021080
pub.
13/08/2008
prom.
04/08/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 AUGUSTUS 2008. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 7bis, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 21, § 1;

Overwegende dat het, om functionele redenen, noodzakelijk is de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis uit te breiden om een vertegenwoordiging van ieder afdeling van de instelling in dit orgaan te waarborgen;

Overwegende dat het niet meer mogelijk is een betrekking van departements- of afdelingshoofd vacant te verklaren in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat niettemin de continuïteit van de wetenschappelijke openbare dienstverlening mogelijk moet kunnen worden gemaakt en zo een ambtenaren van de klasse SW2 te kunnen aanstellen in de tijdelijke functie van afdelingshoofd om voor een minimum-aanwezigheid van leden in de directieraad te zorgen en dat om de juiste toepassing te waarborgen van de personeelsstatuten zoals die op het ogenblik van toepassing zijn;

Gelet op de voorstellen gedaan door de Algemeen directeur van de Musea op 7 mei 2008 en 29 mei 2008, Besluit :

Artikel 1.Mevr. S. Willaert, ambtenaar van de klasse SW2 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, wordt gemachtigd de titel van wd. afdelingshoofd te dragen en de prerogatieven ervan uit te oefenen voor een duur die niet meer mag bedragen dan de duur van het mandaat als bedoeld in artikel 2.

Art. 2.Mevr. S. Willaert wordt aan de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis toegevoegd voor een mandaat van twee jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2008.

Art. 4.De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 augustus 2008.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^