Ministerieel Besluit van 04 augustus 2008
gepubliceerd op 13 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2008021082
pub.
13/08/2008
prom.
04/08/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 AUGUSTUS 2008. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 7bis, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 21, § 1;

Overwegende dat het, om functionele redenen, noodzakelijk is de samenstelling van de directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën uit te breiden om een vertegenwoordiging van iedere afdeling van de instelling in dat orgaan te waarborgen;

Overwegende dat het niet meer mogelijk is een betrekking van departements- of afdelingshoofd vacant te verklaren in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat niettemin de continuïteit van de wetenschappelijke openbare dienstverlening mogelijk moet kunnen worden gemaakt en zo een ambtenaar van klasse SW2 of SW3 te kunnen aanstellen in de tijdelijke functie van departementshoofd of afdelingshoofd om voor een minimum-aanwezigheid van leden in de directieraad te zorgen en aansluitend daarbij het beheer van de provinciale archiefdepots te verzorgen;

Gelet op de voorstellen gedaan door de Algemeen Directeur in zijn brief van 24 juni 2008, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De heer M. Nuyttens, ambtenaar van klasse SW3 bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, wordt gemachtigd de titel van wd. departementshoofd te dragen en de prerogatieven ervan uit te oefenen voor een duur die niet meer mag bedragen dan de duur van het mandaat als bedoeld in artikel 2. § 2. Tijdens de duur van de aanstelling als bedoeld in § 1, wordt de heer M. Vandermaesen, ambtenaar van klasse SW2, gemachtigd om de titel van wd. afdelingshoofd te dragen en de prerogatieven ervan uit te oefenen.

Art. 2.De heer M. Nuyttens wordt aan de directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën toegevoegd voor een mandaat van twee jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008.

Art. 4.De voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 augustus 2008.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^