Ministerieel Besluit van 04 december 1997
gepubliceerd op 20 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022904
pub.
20/12/1997
prom.
04/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 1997. Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen


De Minister van Pensioenen, Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen;

Gelet op het met redenen omkleed advies uitgebracht op 12 juni 1997 door het Basisoverlegcomité van de Rijksdienst voor pensioenen;

Gelet op het advies uitgebracht door het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen;

Gelet op het advies van de Afgevaardigde Van de Minister van Financiën, gegeven op 16 juli 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 24 oktober 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 24 oktober 1997, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen worden onderverdeeld als volgt : Administratief personeel 7 van de 26 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 13 B. 1 van de 2 betrekkingen van actuaris wordt bezoldigd in de weddeschaal 10 E of in de volgende weddeschaal : 1 205 758 - 1 713 329 31 x 26 713 82 x 53 429 50 van de 142 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 10 C. 7 van de 26 betrekkingen van programmeringsanalist worden bezoldigd in de weddeschaal 28 L. 2 van de 10 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent worden bezoldigd in de weddeschaal 28 F. 1 van de 2 betrekkingen van eerstaanwezend paramedicus kan worden bezoldigd in de weddeschaal 28 F. 1 van de 5 betrekkingen van eerstaanwezend vertaler wordt bezoldigd in de weddeschaal 28 I. 1 van de 3 betrekkingen van eerstaanwezend boekhouder kan worden bezoldigd in de weddeschaal 28 D. 1 van de 5 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris wordt bezoldigd in de weddeschaal 28 B. 93 van de 349 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddeschaal 22 B. 106 van de 528 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 F. 137 van de 528 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 H. 42 van de 528 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 I. 20 van de 73 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 C. 15 van de 73 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 D. 4 van de 73 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 E. Meesters-, vak- en dienstpersoneel 1 betrekking van vakman kan worden bezoldigd in de weddeschaal 30 G. 1 betrekking van vakman wordt bezoldigd in de weddeschaal 30 J. 5 van de 10 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddeschaal 42 E.

Art. 2.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddeschaal, elke bevordering door verhoging in weddeschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 3.In één betrekking van programmeringsanalist bezoldigd in de weddeschaal 28 L, opgericht ter vervanging van een contractuele werkpost en opgenomen in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen, kan slechts worden voorzien bij het vertrek van de betrokken contractueel.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 18 april 1995 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen.

Brussel, 4 december 1997.

M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^