Ministerieel Besluit van 04 december 1997
gepubliceerd op 24 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
1998027168
pub.
24/03/1998
prom.
04/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 1997. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën


De Minister van Uitrusting, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1° en 2°bis;

Gelet op de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën, zoals gewijzigd op 24 juni 1996 en 26 augustus 1996;

Overwegende dat de ontwikkeling van het net voor traag verkeer en de verbetering ervan langs sommige wegen, voornamelijk op bevoorrechte terreinen, zoals jaagpaden en buiten dienst gestelde spoorweglijnen, deel uitmaken van de prioriteiten van het Waalse Gewest;

Overwegende dat de uitdrukkelijke erkenning van dat net daarvoor vereist is;

Overwegende dat dat doel bereikt kan worden door de indeling van de openbare wegen in functionele categorieën, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën, zoals gewijzigd op 24 juni 1996 en 26 augustus 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "twee" wordt vervangen door het woord "drie";2° de woorden "het net van grote capaciteit en het interstedelijke net" worden vervangen door de woorden "het net van grote capaciteit, het interstedelijke net en het autonome net voor traag verkeer ("RAVeL").»

Art. 2.Artikel 2, 2°, van hetzelfde besluit wordt als volgt vervangen : "De andere openbare wegen, die voor motorvoertuigen toegankelijk zijn, behoren tot het interstedelijke net. »

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt een punt 3 ingevoegd, luidend als volgt : « 3. Het autonome net voor traag verkeer bestaat uit de openbare wegen die uitsluitend bestemd zijn voor het verkeer van niet-gemotoriseerde gebruikers, zoals wielrijders, voetgangers en ruiters, en met als grondinneming : de jaagpaden, de hoofdbeddingen van de buiten dienst gestelde spoorweglijnen en de aanvullende verbindingen.

In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : a) jaagpad : weg die langs de waterlopen en kanalen werd aangelegd om aken te jagen;b) buiten dienst gestelde spoorweglijnen : spoorweglijn die geëxploiteerd werd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen, de "Société régionale wallonne du Transport" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) alsook door iedere publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon belast met spoorwegexploitatie, en waarvoor de overheid machtiging of bevel heeft gegeven tot de bestemmingsverandering, de buitendienststelling, het demonteren van de sporen, de afschaffing, de stopzetting van de exploitatie of tot elke handeling waarbij de hoofdbedding uitdrukkelijk of impliciet niet langer wordt bestemd voor het spoorwegverkeer;c) aanvullende verbinding : gewestelijke wegen, boswegen waarvan de grondinneming geheel of gedeeltelijk als RAVeL-infrastructuur ingericht is om te zorgen voor een onafgebroken verbinding binnen het autonome net;d) voornaamste bedding : ruimte bestemd voor de grondinneming van de buiten dienst gestelde spoorweglijnen, met inbegrip van de sloten, de taluds in ingravingen tot aan hun kruin en in ophoging tot aan hun voet, de desbetreffende kunstwerken alsook alle elementen die bijdragen tot de stabiliteit van het platform, met uitsluiting van de overschotten van de terreinen of gebouwen, de beddingen van de oude secundaire spoorwegen gelegen in stations, stapelplaatsen, opslagplaatsen en andere zijruimten;e) platform : horizontaal gedeelte van de hoofdbedding beperkt tot een kruin van grondaanvulling of een ingravingsvoet of dat zich, in geval van aangrenzende secundaire beddingen, over een breedte van 5 m uitstrekt aan weerskanten van de centrale as van het platform.» Namen, 4 december 1997.

M. LEBRUN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^