Ministerieel Besluit van 04 december 2000
gepubliceerd op 03 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende een tijdelijke afwijking m.b.t. bevers overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 maart 1983 betreffende de bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse gewervelde diersoorten

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027591
pub.
03/01/2001
prom.
04/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit betreffende een tijdelijke afwijking m.b.t. bevers overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 maart 1983 betreffende de bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse gewervelde diersoorten


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 maart 1983 betreffende de bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse gewervelde diersoorten, zoals gewijzigd bij het besluit van de Executieve van 7 februari 1984 en inzonderheid op artikelen 1 en 4, §§ 1 en 2;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de verhoging van de waterspiegel van de beek "Fonds du Mincé", vanwege de oprichting van stuwdammen door bevers, het terugstromen van afwateringsstoffen met zich meebrengt en de gezondheid bedreigt van het gebouw dat bezet is door de deelgenoten Brouckaert-Sterck, rue Saint-Jean 39A, te Wibrin (Houffalize);

Overwegende de vermoedelijke wederopbouw van de stuwdam op dezelfde plaats;

Overwegende dat het onderhoud van voornoemde beek (3e de klasse) ten laste is van het gemeentebestuur van Houffalize;

Overwegende het verzoekschrift van 20 oktober 2000 van die gemeente;

Overwegende dat gepaste maatregelen onverwijld genomen moeten worden om de gezondheid van bovenvermeld gebouw te waarborgen en dat de gevolgen van die maatregelen op de site onder wetenschappelijke titel onderzocht moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Het gemeentebestuur van Houffalize wordt ertoe gemachtigd om tijdelijk af te wijken van het verbod bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 maart 1983 betreffende de bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse gewervelde diersoorten.

Art. 2.Voorliggende afwijking heeft betrekking op de vangst van bevers, het verwijderen van stuwdammen en het herstel in zijn oorspronkelijke staat van de beek "Fonds de Mincé" te Wibrin (Houffalize) ten hoogte van het door de deelgenoten Brouckaert-Sterck bezette gebouw en binnen de grenzen die vermeld zijn op het bijgevoegde plan op een schaal van 1/10.000.

Art. 3.De geldigheid van voorliggende afwijking vervalt binnen zestig dagen na de datum van ondertekening van dit besluit wat betreft het verwijderen van stuwdammen en binnen zes maanden vanaf dezelfde datum wat betreft de vangst van bevers.

Art. 4.De Afdeling Natuur en Bossen heeft opdracht, onder wetenschappelijke titel, de gevolgen van de aanwezigheid van bevers in dat gebied te onderzoeken.

Namen, 4 december 2000.

J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^