Ministerieel Besluit van 04 december 2015
gepubliceerd op 10 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200561
pub.
10/02/2016
prom.
04/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200561

WAALSE OVERHEIDSDIENST


4 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister-President, De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.07, programma 05 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 22 augustus 2011, 28 augustus 2012, 20 september 2012 en 7 april 2014 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg IV A en B, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Titel : Towards TTC;

Operator : "Université de Liège";

Basisallocatie : 31.07.05;

Vereffeningskredieten : 51.698,99 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 101000 1019 G;

Titel : Towards TTC;

Operator : "Infopôle Cluster TIC";

Basisallocatie : 31.07.05;

Vereffeningskredieten : 15.535,76 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 101000 1019 G;

Titel : Towards TTC;

Operator : SIRRIS;

Basisallocatie : 31.07.05;

Vereffeningskredieten : 19.885,74 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 101000 1019 G;

Interreg IV B Noord-West Europa;

Titel : BioenNW;

Operator : Cluster TWEED;

Basisallocatie : 31.07.05;

Vereffeningskredieten : 29.139,70 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 200000 243H G;

Titel : RENEW;

Operator : AREBS;

Basisallocatie : 31.07.05;

Vereffeningskredieten : 37.163,45 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 100000 317J G;

Titel : GREENOV;

Operator : "Cluster Eco-Construction";

Basisallocatie : 31.07.05;

Vereffeningskredieten : 36.249,85 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 100000 156E G;

Titel : "Projet 157E+ Composites";

Operator : "Centre spatial de Liège";

Basisallocatie : 31.07.05;

Vereffeningskredieten : 6.690,45 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 100000 157E G, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vereffeningskredieten ten belope van 197 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 05 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 05 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA32 01.01.01

0

2.568

-

- 197

0

2.371

OA 18 31.07.05

0

220

-

+ 197

0

417


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 4 december 2015.

P. MAGNETTE J.-C. MARCOURT


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^