Ministerieel Besluit van 04 februari 2020
gepubliceerd op 05 maart 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juli 2016 betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

bron
vlaamse overheid
numac
2020040476
pub.
05/03/2020
prom.
04/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040476

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


4 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036444 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt sluiten betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, wat betreft de kleur van het etiket voor gecertificeerde categorieën van teeltmateriaal en fruitgewassen en de inhoud van het document van de leverancier


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, b) en c); - het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt sluiten betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, artikel 9, § 1, tweede lid.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 10 december 2019. - Het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid heeft plaatsgevonden op 21 november 2019, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 9 december 2019. - De Raad van State heeft advies 66.863/3 gegeven op 22 januari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - De uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/1813 van de Commissie van 29 oktober 2019 tot wijziging van Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen, wat betreft de kleur van het etiket voor gecertificeerde categorieën van teeltmateriaal en fruitgewassen en de inhoud van het document van de leverancier moet uiterlijk op 31 maart 2020 omgezet worden in Vlaamse regelgeving.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECOMOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van de uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/1813 van de Commissie van 29 oktober 2019 tot wijziging van Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen, wat betreft de kleur van het etiket voor gecertificeerde categorieën van teeltmateriaal en fruitgewassen en de inhoud van het document van de leverancier.

Art. 2.In artikel 2, 4°, van het ministerieel besluit van 8 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036444 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt sluiten betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, wordt de zinsnede "in artikel 6, eerste lid," vervangen door de zinsnede "in artikel 8, § 1,".

Art. 3.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 8.§ 1. Als CAC-materiaal in de handel wordt gebracht, maakt de leverancier een document van de leverancier op. Dat document wordt conform paragraaf 2, 3 en 4 opgemaakt.

De bevoegde entiteit stelt het model van het document van de leverancier vast en zorgt ervoor dat het document van de leverancier niet op het begeleidende document, vermeld in artikel 6, lijkt zodat geen verwarring tussen beide documenten mogelijk is. § 2. Het document van de leverancier bevat de volgende informatie: 1° de vermelding "EU-regelgeving en -normen";2° de vermelding "België" of de code "BE";3° de bevoegde entiteit of de code in kwestie;4° de naam van de leverancier of zijn registratienummer dat of zijn code die de bevoegde entiteit heeft toegekend;5° een individueel volgnummer, weeknummer of partijnummer;6° de botanische naam;7° de vermelding "CAC-materiaal";8° de benaming van het ras en, in voorkomend geval, de kloon.In geval van onderstammen die niet tot een ras behoren, wordt de naam van de soort in kwestie of de interspecifieke hybride vermeld. Voor geënte fruitgewassen wordt die informatie vermeld voor de onderstam en voor het ras dat erop geënt is. Bij rassen waarvoor een aanvraag tot officiële registratie of een aanvraag van een kweekproduct in behandeling is, wordt het volgende vermeld: "voorgestelde benaming" en "aanvraag in behandeling"; 9° de afgiftedatum van het document van de leverancier. § 3. Als het document van de leverancier op het CAC-materiaal wordt aangebracht, is de kleur van het document geel. § 4. Het document van de leverancier wordt in onuitwisbare letters in een van de officiële talen van de Unie gedrukt en is makkelijk zichtbaar en leesbaar.".

Art. 4.Tot en met 30 juni 2021 wordt de handel in CAC-materiaal waarop etiketten in een andere kleur dan geel zijn aangebracht, op het grondgebied van het Vlaamse Gewest toegestaan als de gekleurde etiketten al vóór 1 april 2020 in gebruik zijn.

Het teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die als CAC-materiaal zijn gekwalificeerd en in de handel worden gebracht als vermeld in het eerste lid, worden geïdentificeerd door middel van een verwijzing naar dit artikel in het document van de leverancier als dat document als etiket wordt gebruikt.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020, met uitzondering van artikel 2, dat in werking treedt tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 4 februari 2020.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2020-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^