Ministerieel Besluit van 04 januari 1999
gepubliceerd op 02 april 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
1999027246
pub.
02/04/1999
prom.
04/01/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


4 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen (Ploegsteert)


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997027405 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 17/07/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997027535 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende steun aan de landbouw sluiten tot regeling van haar werking, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 1998, inzonderheid op artikel 12, 7°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 1996 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de wet van 29 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten en overwegende dat dit ministerieel besluit met redenen omkleed is : a) overwegende dat het algemeen nut de verbetering van de veiligheid van de weggebruikers vordert;b) overwegende dat die onteigeningen de aanleg van een rotonde tot doel hebben;c) overwegende dat de inbezitneming onmiddellijk moet gebeuren; Gelet op het ministerieel besluit van 5 maart 1996 betreffende de op het grondgebied van de gemeente Komen (Ploegsteert) uit te voeren onteigeningen, Besluit : Enig artikel. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen vereist voor de aanleg, door het Waalse Gewest, van een rotonde tussen de weg nr. N515 en de weg nr. N365 op het grondgebied van de stad Komen (Ploegsteert), in het geel voorgesteld op het bijgaande en door de Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer voor gezien getekende plan nr. H.N365.

A2-131 dat het bij het ministerieel besluit van 5 maart 1996 gevoegde plan nr. H.N365.A2-13 wijzigt en aanvult.

Bijgevolg wordt de onteigeningsprocedure van bovenvermelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en de huur ervan overeenkomstig artikel 13, tweede en volgende leden, van de wet van 9 augustus 1955.

Namen, 4 januari 1999.

M. LEBRUN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het plan nr. HN.365.A2-131 ligt ter inzage bij de "Direction des Routes de Mons" - D141 - rue du Joncquois 118, 7000 Bergen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^