Ministerieel Besluit van 04 juli 2001
gepubliceerd op 07 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 2001 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fina

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022487
pub.
07/07/2001
prom.
04/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JULI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op de artikelen 87, 88, 93, 94, derde lid, 97 en 99;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022908 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werki type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen sluiten houdende vaststelling van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor het dienstjaar 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 april 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1987, 11 augustus 1987, 7 november 1988, 12 oktober 1989, 20 december 1989, 23 juni 1990, 10 juli 1990, 28 november 1990, 26 februari 1991, 20 maart 1991, 10 april 1991, 20 november 1991, 21 november 1991, 19 oktober 1992, 30 oktober 1992, 30 december 1993, 23 juni 1994, 19 juli 1994, 28 december 1994, 27 december 1995, 30 december 1996, 8 september 1997, 10 december 1997, 29 december 1997, 26 augustus 1998, 30 december 1998, 24 maart 1999, 15 juni 1999, 22 juni 1999, 23 december 1999, 25 september 2000, 12 januari 2001, 17 april 2001 en 4 juli 2001;

Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Financiering, gegeven op 14 juni 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juni 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 20 juni 2001;

Gelet op dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de beheerders van de ziekenhuizen zo spoedig mogelijk dienen ingelicht te worden van de voorwaarden van de in werkstelling van de vrijstelling van prestaties, in het kader van de eindeloopbaanproblematiek, dat deze maatregelen toepasbaar zijn hetzij vanaf 1 juli 2001, hetzij vanaf 1 augustus 2001, dat sommige gegevens dienen geleverd te worden voor 30 juli 2001 teneinde een forfaitaire financiering aan de ziekenhuisinstellingen toe te kennen;

Gelet op het advies nr. 31.869/3 van de Raad van State, gegeven op 26 juni 2001 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Artikel 13, 3e alinea, van het ministerieel besluit van 12 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 april 2001, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Voor wat betreft de vrijstelling van prestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomsten, afgesloten in de bevoegde paritaire commissie of de protocolakkoorden afgesloten in de bevoegde overlegcomités, voorzien door de wet van 19 december 1974, die de betrekkingen regelt tussen de openbare overheden en de syndicaten van de werknemers afhangend van deze overheid, zijn de bepalingen van artikel 48, § 29 en § 30, van het voorvermeld ministerieel besluit van 2 augustus 1986, mutatis mutandis, toepasbaar op onderdeel B6. »

Art. 2.De bepalingen van artikel 1 zijn van toepassing op 1 juli 2001 voor wat betreft artikel 48, § 30 en op 1 augustus 2001 voor wat betreft artikel 48, § 29 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986.

Gegeven te Brussel op 4 juli 2001.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^