Ministerieel Besluit van 04 juli 2002
gepubliceerd op 23 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het provisioneel krediet en van het reservefonds van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Nationale Dienst voor Congressen, NDC »

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2003021128
pub.
23/05/2003
prom.
04/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JULI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het provisioneel krediet en van het reservefonds van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Nationale Dienst voor Congressen, NDC »


De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op artikel 140;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997022624 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in de universitaire onderwijsinrichtingen en in de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997022658 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten de opbrengst van de ontvangen bijdragen toewijst aan de toekenning van subsidies voor projecten voor de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar en sluiten houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Nationale Dienst voor Congressen, NDC »;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000021072 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de Nationale Dienst voor Congressen als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000021074 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer sluiten tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van Nationale Dienst voor Congressen als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, inzonderheid op de artikelen 28 en 45;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002014181 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij sluiten tot vaststelling van de voorstelling van de begroting, het synthesemodel van de in de algemene uitgavenbegroting van de Staat te publiceren begroting en de wijze van aanrekening van de inkomsten en uitgaven voor de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Nationale Dienst voor Congressen, NDC », inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 april 2001;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 22 mei 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de NDC sinds 1 januari 2000 operationeel is zonder begrotingskader en zonder reglementaire boekhouding moet dus dringend de nodige reglementaire grondslag terzake worden geleverd waarvan de inwerkingtreding samenvalt met de aanvang van de activiteiten van de Staastdienst met afzonderlijk beheer NDC, in dit geval 1 januari 2000, Besluit :

Artikel 1.Het provisioneel krediet ingeschreven in elk programma maakt 2 % uit van de lopende uitgaven van het programma.

Onder lopende uitgaven wordt verstaan de basisallocaties 811 « Lonen en sociale lasten » en 812 « Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten ».

Art. 2.Een reservefonds wordt opgebouwd via een dotatiepost op de begroting. De grootte van het fonds dat in het passief van de balans wordt vermeld is gelijk aan ten minste 5 % en ten hoogste 10 % van het gemiddelde van de lopende uitgaven zoals bepaald in lid 2 van artikel 1 van alle programma's van de drie voorgaande begrotingsjaren. Na maximum drie jaar moet dat fonds zijn minimale grootte bereiken.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art. 4.De Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 juli 2002.

De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^