Ministerieel Besluit van 04 juni 2008
gepubliceerd op 15 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Toezichtgroep bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024264
pub.
15/07/2008
prom.
04/06/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JUNI 2008. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Toezichtgroep bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington opgemaakt op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, inzonderheid op artikel 17, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot permanente leden van de Toezichtgroep : 1° als vertegenwoordigers van de FOD Financiën, Administratie der Douane en Accijnzen : - voor de Centrale administratie : de heer Didier Rabosée met als plaatsvervangster Mevr.Catherine Sonet; - voor het Kenniscentrum CITES : de heer Nicolas Wengler-Mathieu met als plaatsvervangster Mevr. Nadia Moerenhout; 2° als vertegenwoordigers van de Federale Politie : de heer Laurent Grolet met als plaatsvervanger de heer M.Antoine Van Herenthals; 3° als vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : Mevr.Anne Malliet met als plaatsvervangster Mevr. Inge Mestdagh; 4° als vertegenwoordigers van de dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : Mevr.Elisabeth Bernard met als plaatsvervanger de heer Christian Magy; de heer Henri Decraemere met als plaatsvervangster Mevr. Carinne Vernaillen; 5° als vertegenwoordigers van Leefmilieu Brussel - BIM, Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de heer Olivier Beck met als plaatsvervanger de heer Jean-Christophe Prignon;6° als vertegenwoordigers voor het « Agentschap voor Natuur en Bos », Vlaamse Gewest : de heer Mark Van Den Meersschaut met als plaatsvervangster Mevr. Brigitte De Wever; 7° als vertegenwoordigers van de Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Waalse Gewest : de heer Jean-Pierre Donnay-Wouters met als plaatsvervangster Sandrine Liégeois;8° als vertegenwoordigers van de dienst Dierenwelzijn en CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : de heer Georges Evrard met als plaatsvervangster Mevr.Anne Vanden Bloock; de heer Frans Arijs met als plaatsvervangster Mevr. Miet Van Looy; 9° als deskundige vertegenwoordigster van het College van Procureurs generaal : Mevr.Kathleen Desaegher met als plaatsvervanger de heer Francis Clarysse.

Art. 2.Worden benoemd tot niet-permanente leden van de Toezichtgroep : - als vertegenwoordigers van het CITES Wetenschappelijk Comité : Mevr. Caroline Raymakers voor de diersoorten; de heer Patrick Van Damme voor de plantensoorten.

Art. 3.De heer Georges Evrard wordt benoemd tot Voorzitter van de Toezichtgroep met als Vice-voorzitter de heer Frans Arijs.

Brussel, 4 juni 2008.

Mevr. L. ONKELINX

Huishoudelijk reglement van de toezichtgroep hierna genoemd « T. G. »

Artikel 1.De T.G. onderzoekt alle technische vraagstukken betreffende de toepassing van de CITES-reglementering hetzij nationaal, Europees of internationaal, die voorgelegd worden door de voorzitter hetzij op zijn eigen initiatief hetzij op verzoek van een lid van de groep. Zij geeft haar advies over de vragen waarvoor de Minister haar het onderzoek heeft toevertrouwd en kan hem ook elk voorstel voorleggen.

Art. 2.§ 1. De voorzitter van de T.G. stelt de plaats, de dag en het uur van de vergadering vast. Hij stelt eveneens de dagorde vast. Het secretariaat wordt verzekerd door de Dienst. § 2. De T.G. vergadert tenminste tweemaal per jaar op vraag van zijn voorzitter en in functie van de vergaderingen van de Enforcement Group (EG) zoals voorzien overeenkomstig artikel 14 § 3 van EG Verordening nr. 338/97 van de Raad. § 3. Wanneer ten minste drie leden erom verzoeken, is de voorzitter gehouden de T.G. binnen de dertig dagen bijeen te roepen en de punten die in het verzoek tot bijeenroeping zijn opgegeven op de dagorde te plaatsen.

Art. 3.De voorzitter of in opdracht een secretaris, roept de effectieve leden van de T.G. ten minste veertien dagen vóór de vergadering op per gewone brief, per telefax of per elektronische post met ontvangstmelding.

De uitnodiging vermeldt de punten die op de dagorde staan. De leden mogen vragen bijkomende punten op de dagorde te plaatsen op voorwaarde dat deze minstens acht dagen vóór de dag van de vergadering, bezorgd worden aan de voorzitter, met een toegevoegde nota van toelichting.

Het voorstel met aanpassing van de dagorde wordt door de voorzitter verstuurd naar de leden.

Art. 4.Het lid dat zich in de onmogelijkheid bevindt om aan de vergadering deel te nemen waarvoor hij/zij werd opgeroepen overeenkomstig artikel 2, verwittigt zo spoedig mogelijk de voorzitter en doet het nodige om zich te laten vervangen.

Een effectief lid en zijn plaatsvervanger mogen echter samen aan de vergadering deelnemen indien het belang van het onderwerp zulks rechtvaardigt.

Art. 5.De T.G. kan niet beraadslagen over punten die niet op de dagorde voorkomen, tenzij de meerderheid van de aanwezigen de wijziging van deze dagorde goedkeurt.

Van de beraadslagingen van de T.G. wordt door een secretaris van, en aangeduid door de Dienst een verslag gemaakt. De T.G. probeert zijn adviezen bij consensus te beslissen, anders worden meerderheid- en minderheidstandpunten in de notulen opgenomen.

Art. 6.De T.G. kan onder zijn leden personen aanwijzen om werkgroepen te vormen met de opdracht bepaalde problemen nader te bestuderen.

De coördinator en de secretaris van iedere werkgroep worden aangeduid door de T.G..

De voorzitter is ambtshalve lid van alle werkgroepen.

De T.G. en iedere werkgroep kunnen deskundigen die geen lid zijn raadplegen.

De coördinator kijkt toe op de vertrouwelijkheid van de bespreking ook in deze omstandigheden.

Art. 7.Bij het begin van elke vergadering keurt de T.G. de notulen van de vorige vergadering goed.

De goedgekeurde verslagen worden getekend door de voorzitter en door een secretaris of een lid van de T.G..

Art. 8.De T.G. vergadert met gesloten deuren.

Zijn werkzaamheden zijn van vertrouwelijke aard.

Art. 9.In uitvoering van art. 17 § 3 kan op voorstel van de voorzitter en op beslissing genomen bij unanimiteit, de T.G. beroep doen op externe deskundigen.

Zonder tegengesteld advies van de T.G. zal hun deelname aan de vergaderingen beperkt worden tot de punten waarvoor zij uitgenodigd werden.

Art. 10.Voor alles wat niet in dit reglement is bepaald, past de Toezichtgroep de gewone voor beraadslagende vergaderingen geldende regels toe.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^