Ministerieel Besluit van 04 juni 2008
gepubliceerd op 13 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 1999 houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor

bron
vlaamse overheid
numac
2008202747
pub.
13/08/2008
prom.
04/06/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JUNI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/06/1999 pub. 29/09/1999 numac 1999036056 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening e sluiten houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, inzonderheid op artikel 10, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007 en 24 november 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/06/1999 pub. 29/09/1999 numac 1999036056 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening e sluiten houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 13 maart 2008;

Gelet op advies 44.179/3 van de Raad van State, gegeven op 4 maart 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 7 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/06/1999 pub. 29/09/1999 numac 1999036056 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening e sluiten houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen wordt punt 10° vervangen door wat volgt : « 10° administratie : het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid; ».

Art. 2.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 8.Een aanvraag tot het verkrijgen van een voorafgaande vergunning past enkel in het vastgestelde programma als : 1° de grootte van een bestaande voorziening, na uitbreiding of van een geplande voorziening het aantal opnamemogelijkheden binnen de regio niet monopoliseert;2° ze beschrijft hoe de architectuur van het gebouw en de werking van de voorziening aan de bewoners een kleinschalige en huiselijke leefomgeving kan waarborgen;3° ze voor de regio beschrijft of en hoe de woonkernen waar nog geen voorziening gepland of gerealiseerd is, bereikt worden. Deze bepaling is niet van toepassing op aanvragen tot het verkrijgen van een voorafgaande vergunning waarbij de gerealiseerde opnamemogelijkheden behouden blijven of verminderd worden. »

Art. 3.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 21.Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing. »

Art. 4.Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 25.Met het oog op de toepassing van de uitsluitingsmodaliteiten, vermeld in artikel 22, 1°, sluit de voorziening een functioneel samenwerkingsverband met minstens één rusthuis uit de regio. Dit samenwerkingsverband waarborgt dat bewoners van het serviceflatgebouw of van het woningcomplex met dienstverlening, die niet langer de vereiste zelfredzaamheid bezitten, kunnen worden opgenomen in het rusthuis of één van de rusthuizen in kwestie, zonder dat daardoor de keuzevrijheid van de betrokken bejaarden in het gedrang mag komen. »

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2008.

Op de aanvragen tot het verkrijgen van een voorafgaande vergunning, die vóór die datum werden verzonden, blijven de toen geldende regels van toepassing.

Brussel, 4 juni 2008.

S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^