Ministerieel Besluit van 04 maart 2009
gepubliceerd op 17 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 augustus 2008 betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2009021024
pub.
17/03/2009
prom.
04/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 MAART 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 7bis, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 21, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis;

Overwegende dat een lid van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis op 1 december 2008 ontslag heeft genomen uit zijn functie en dat hij moet worden vervangen om ervoor te zorgen dat elke afdeling van de instelling in dat orgaan wordt vertegenwoordigd.

Overwegende dat het niet meer mogelijk is een betrekking van departements- of afdelingshoofd vacant te verklaren in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat er niettemin voor de continuïteit van de wetenschappelijke openbare dienstverlening moet kunnen worden gezorgd en zo een ambtenaar van klasse SW2 moet kunnen worden aangesteld in de tijdelijke functie van afdelingshoofd om voor een minimumaanwezigheid van leden in de directieraad te zorgen en dat om de juiste toepassing te waarborgen van de personeelsstatuten zoals die op dit ogenblik van toepassing zijn;

Gelet op de voorstellen van de algemeen directeur van de Musea op 3 februari 2009, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 4 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidende : «

Artikel 1bis.Mevr. M. Lambrecht, ambtenaar van klasse SW2 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, wordt gemachtigd de titel van wd. afdelingshoofd te dragen en de prerogatieven ervan uit te oefenen voor een duur die niet meer mag bedragen dan de duur van het mandaat als bedoeld in artikel 2bis. »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidende : «

Art. 2bis.Mevr. M. Lambrecht wordt aan de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis toegevoegd voor een mandaat van twee jaar. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2009.

Art. 4.De voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 maart 2009.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^