Ministerieel Besluit van 04 mei 2016
gepubliceerd op 19 mei 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de registratie van de datum en de opslagplaatsen voor stalmest, compost, aalt van pluimvee en ruige mest op het veld

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016202676
pub.
19/05/2016
prom.
04/05/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016202676

WAALSE OVERHEIDSDIENST


4 MEI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de registratie van de datum en de opslagplaatsen voor stalmest, compost, aalt van pluimvee en ruige mest op het veld


De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, Gelet op hoofdstuk IV van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op artikelen D.167 en D.177, laatst gewijzigd bij het decreet van 12 december 2014;

Gelet op de artikelen R.192, R.193 en R.193bis van boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, laatst gewijzigd bij het besluit van 13 juni 2014;

Gelet op advies 59.284 van de Raad van State, gegeven op 2 mei 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het evaluatierapport over de weerslag van het project op de respectievelijke toestand van vrouwen en mannen, overeenkomstig het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de raadpleging van de beroepsorganisaties uit de landbouwsector, uitgevoerd op 10 december 2015;

Gelet op het advies van de Wateradviescommissie, gegeven op 25 februari 2016;

Gelet op de noodzaak om de nadere regels vast te stellen voor de registratie van de datum en de opslagplaatsen voor stalmest, compost, aalt van pluimvee en ruige mest op het veld, Besluit :

Artikel 1.Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen wordt bij dit besluit gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.Het liftboek voor de registratie van de datum en de opslagplaats voor stalmest, compost, aalt van pluimvee en ruige mest op het veld, bedoeld bij de artikelen R.192, R.193 en R.193bis van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, beantwoordt aan de bepalingen van dit besluit.

Art. 3.Volgende gegevens moeten opgenomen worden in een liftboek : 1° nummer van het perceel dat als opslagplaats dient.Dat nummer stemt overeen met de referentiegegevens van de bepaling van de ligging van het perceel, aangewend in de verzamelaanvraag, in de zin van artikel D.3, 13°, van het Landbouwwetboek, van het jaar waarin met opslag begonnen is. Bij gebreke van bestaande gegevens voor het jaar van de opslag worden de referentiegegevens van het jaar daarvoor gebruikt onder verwijzing naar het referentiejaar; 2° de datum van de eerste mesttoevoer.Als er meerdere hopen, op verschillende plaatsen op éénzelfde perceel, aangemaakt zijn, worden die hopen genummerd en wordt van hun plaatsinneming een schets opgemaakt.

Art. 4.De gegevens bedoeld in artikel 3 worden ten laatste zeven dagen na aanvang van de opslag in het liftboek ingeschreven en worden voor vijf jaar bewaard.

Art. 5.Het liftboek bestaat uit een verzameling op zodanige wijze ingebonden bladzijden dat het onmogelijk is een blad te verwijderen of te vervangen zonder daar een spoor van achter te laten. De informatie kan er opgenomen worden op de wijze aangegeven in de bijlage.

Namen, 4 mei 2016.

C. DI ANTONIO

Bijlage

Nummer mesthoop

Datum eerste mesttoevoer

Nummer van het perceel in de zin van artikel 3, 13°, van het Waalse Landbouwwetboek

Schets waarop de plaats aangegeven wordt, ingenomen door de mesthoop op het perceel met nummer (in voorkomend geval)


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 4 mei 2016 tot vaststelling van de nadere regels voor de registratie van de datum en de opslagplaatsen voor stalmest, compost, aalt van pluimvee en ruige mest op het veld.

Namen, 4 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^