Ministerieel Besluit van 04 oktober 1999
gepubliceerd op 06 oktober 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautair

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016335
pub.
06/10/1999
prom.
04/10/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 1999. - Ministerieel besluit betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautaire handelsverkeer en bij de uitvoer


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983 en 29 december 1990, het koninklijk besluit van 25 oktober 1995 en de wetten van 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1999 betreffende tijdelijke maatregelen inzake de handel in landbouwproducten in gevolge de dioxine-contaminatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor dierlijke voeding bestemde dierlijke producten;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 13/06/1999 numac 1999022622 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016205 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer sluiten tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB's/dioxines in sommige producten van dierlijke oorsprong;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 13/06/1999 numac 1999022622 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016205 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer sluiten betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 6 augustus 1999;

Gelet op de beschikking van de Commissie van 6 augustus 1999 nr. 1999/551/EG houdende wijziging van de beschikking van de Commissie van 9 juli 1999 nr. 1999/449/EG, tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van bepaalde voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde producten van dierlijke oorsprong;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 september 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 1 oktober 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat onverwijld maatregelen moeten worden genomen om elk risico op dioxinevergiftiging bij de consument te vermijden evenals om het in de handel brengen, het handelsverkeer en de uitvoer naar derde landen te vergemakkelijken, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op : kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, varkens, runderen, broedeieren, eieren, eiproducten met uitzondering van eiwit, grondstoffen voor de vervaardiging van voeder voor dieren als bedoeld in Richtlijn 92/118/EEG van de Raad, mengvoeders en voormengsels, die in België zijn gehouden of voortgebracht in de periode vanaf 15 januari 1999.

Art. 2.De kosten van de analyses als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het ministerieel besluit van 12 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 13/06/1999 numac 1999022622 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016205 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer sluiten betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer en betrekking hebbend op de in artikel 1 bedoelde dieren en producten komen ten laste van de overheid. Deze kosten worden vergoed hetzij aan de aanvrager, hetzij aan het laboratorium dat de testen uitvoert, op voorlegging van de nodige stavingsstukken.

Art. 3.De kosten van de uitgevoerde staalnames door de bedrijfsdierenartsen met het oog op de analyses als bedoeld in artikel 2 van de dieren en producten als bedoeld in artikel 1 zijn ten laste van de overheid.

Het bedrag van de vacaties exclusief BTW bedraagt 1 000 BF per bedrijf verhoogd met : - per vetgemest kalf 750 F - per volwassen rund 750 F - per varken 750 F - per lot gevogelte 500 F - per lot eieren 300 F - per staal genomen in slachthuis 250 F

Art. 4.Dit besluit treedt in werking met ingang op 29 juli 1999.

Brussel, 4 oktober 1999.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^