Ministerieel Besluit van 04 oktober 2013
gepubliceerd op 24 oktober 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO ExxonMobil Petroleum & Chemical - ESSO Dépôt Sclessin van de Gouverneur van de provincie Luik

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000662
pub.
24/10/2013
prom.
04/10/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


4 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) SEVESO ExxonMobil Petroleum & Chemical - ESSO Dépôt Sclessin van de Gouverneur van de provincie Luik


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 2ter van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 25/06/2008 numac 2008000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waaraan instemming is verleend bij de wet van 22 mei 2001;

Overwegende het ministerieel besluit van 20 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria waarmee door de exploitant moet rekening gehouden worden bij het afbakenen van het gebied dat door een zwaar ongeval zou kunnen worden getroffen sluiten tot vaststelling van de criteria waarmee door de exploitant moet rekening gehouden worden bij het afbakenen van het gebied dat door een zwaar ongeval zou kunnen worden getroffen;

Overwegende het BNIP SEVESO ExxonMobil Petroleum & Chemical - ESSO Dépôt Sclessin, voorgelegd door de Gouverneur van de provincie Luik, Besluit : Enig artikel. § 1. Het BNIP SEVESO ExxonMobil Petroleum & Chemical - ESSO Dépôt Sclessin van de Gouverneur van de provincie Luik wordt goedgekeurd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit. § 2. Het veiligheidsrapport van het betrokken bedrijf vormt de basis voor de opstelling van dit BNIP. Indien dit veiligheidsrapport in het kader van de evaluatie door de betrokken federale en gewestelijke beoordelingsdiensten dient te worden aangepast, dienen deze aanpassingen - voor zover deze een invloed hebben op de inhoud van het BNIP - eveneens te gebeuren in het bijzonder nood- en interventieplan van de Gouverneur.

Voor het aangepaste gedeelte van het plan is een nieuwe aanvraag tot goedkeuring nodig.

Brussel, op 4 oktober 2013.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^