Ministerieel Besluit van 04 september 2013
gepubliceerd op 11 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij"

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2013021100
pub.
11/09/2013
prom.
04/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" (SOMA)


De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000021075 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staats sluiten tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, op artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" (SOMA), op artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk b sluiten tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, op de artikelen 1 en 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » sluiten tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" (SOMA);

Overwegende dat het Beheerscomité van SOMA een quasi identieke samenstelling als deze van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren aan de Pool "Documentatie" dient te hebben, Besluit :

Artikel 1.Vanaf 1 april 2013 is het Beheerscomité van het SOMA als volgt samengesteld : A) als stemgerechtigde leden : 1° ) de directeur van het SOMA;2° ) de Algemeen Rijksarchivaris en de Hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek van België;3° ) als ambtenaren van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid : de heer R.Van de Walle, adviseur-generaal, de heer M. Beumier, adviseur-generaal, plaatsvervanger, de heer R. Renier, adviseur, de heer M. Bossaert, financieel deskundige, vervanger; 4° ) de volgende personen die geen deel uitmaken van het personeel : Mevr.M. Motteux-Abeloos; de heer M. Vandeur; de heer L. Pareyn; de heer A. Goossens; 5° ) de Voorzitter van de Wetenschappelijke commissie;6° ) als vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel van het Centrum : de heer F.Maerten, werkleider.

Bij ontstentenis of bij afwezigheid van de directeur van het SOMA, wordt hij vervangen door het oudste wetenschappelijke personeelslid in graad in de hoogste graad.

B) met raadgevende stem : 1° ) de Inspecteur van Financiën, geaccrediteerd bij de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, belast met de wetenschappelijke instellingen;2° ) de Voorzitters van de Wetenschappelijke raden van de instellingen die tot de pool "Documentatie" behoren;3° ) de rekenplichtige van het SOMA;4° ) de secretaris van het Beheerscomité;5° ) de rekenplichtigen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer die de pool "Documentatie" vormen;6° ) de secretarissen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer die de pool "Documentatie" vormen;7° ) als vertegenwoordigers van het personeel dat belast is met een leidinggevende functie in de instellingen die de pool "Documentatie" vormen : de heer Cl.de Moreau de Gerbehaye, Departementshoofd bij het Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën; de heer M. Van Droogenbroeck, Afdelingshoofd bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 22 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » sluiten tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" (SOMA) wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2013.

Art. 4.De voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 september 2013.

Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^