Ministerieel Besluit van 04 september 2015
gepubliceerd op 29 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200256
pub.
29/01/2016
prom.
04/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200256

WAALSE OVERHEIDSDIENST


4 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister-President, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op het decreet van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015027119 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op de besluiten van de Waalse Regering van 19 december 2008, 17 december 2009 en 16 december 2010 tot toekenning van subsidies aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme in het kader van het programma FEDER 2007-2013;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 43.03 en 61.04, programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 19 december 2008, 17 december 2009 en 16 december 2010 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het besluit waarbij een toelage aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme wordt toegekend;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.15 en 74.05, programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 30 april 2009 en 27 mei 2009 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Interreg IV A en B, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV B - Noord-West Europa;

Hoofdlijn 2 : Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en natuurrisico's en technologieën;

Titel : Scaldwin;

Begunstigde : DGARNE - DCENN;

Basisallocatie : 12.15.02;

Vastleggingskredieten : 9.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 200000 093C C;

Interreg IV A - Grote Regio (Wallonië-Lotharingen-Luxemburg);

Hoofdlijn 2 : De Ruimte : de levenskwaliteit verbeteren, de aantrekkingskracht van de grondgebieden en de milieubescherming versterken;

Maatregel 2.3 : Geïntegreerde opwaardering en bescherming van het leefmilieu;

Titel : Preventie van hoogwater;

Begunstigde : DGARNE - DCENN;

Basisallocatie : 74.05.02;

Vastleggingskredieten : 60.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0090 C, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 460 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 08 van organisatieafdeling 09.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 69 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 08 van organisatieafdeling 09, van programma 02 van organisatieafdeling 15 en van programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 09 43.03.08

0

1.523

+ 30

-

30

1.523

OA 09 61.04.08

0

7.253

+ 430

-

430

7.253

OA 15 12.15.02

0

80

+ 9

-

9

80

OA 15 74.05.02

0

1.372

+ 60

-

60

1.372

OA 34 01.01.01

656.060

56.000

- 529

-

655.531

56.000


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 4 september 2015.

P. MAGNETTE R. COLLIN


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^