Ministerieel Besluit van 05 augustus 2008
gepubliceerd op 20 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de opplooibare buggy Banimi 303, geproduceerd door de firma BAYTEX

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011360
pub.
20/08/2008
prom.
05/08/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2008. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de opplooibare buggy Banimi 303, geproduceerd door de firma BAYTEX


De Minister van Klimaat en Energie, Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, de artikelen 2 en 4, gewijzigd bij de wetten van 4 april 2001 en 18 december 2002;

Overwegende dat dit product veilig moet zijn voor jonge kinderen;

Overwegende dat dit product werd getest door een laboratorium volgens de norm EN 1888 : 2003;

Overwegende dat het opplooisysteem van de buggy slechts 1 mechanisme bevat, terwijl de norm er 2 voorschrijft. Het gevaar bestaat dan ook dat dit wandelwagentje onverwachts kan toevouwen;

Overwegende dat de buggy vingerbeklemmingsgevaar vertoont;

Overwegende dat door het ontbreken van verschillende instructies het product verkeerd kan worden gebruikt;

Overwegende dat kleine kinderen stukjes schuimplastic van de beschermingsarm van de buggy kunnen losmaken en in de mond steken;

Overwegende dat die stukjes een verstikkingsgevaar inhouden voor deze kinderen;

Overwegende dat dit product dus beschouwd kan worden als een product dat een ernstig risico vertoont in de zin van artikel 1 van de wet van 9 februari 1994 en moet worden teruggeroepen;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, BAYTEX, de producent van dit product, aan de hand van aangetekende brieven van 28 februari 2008 en 3 april 2008 op de hoogte werd gebracht van de non-conformiteiten van zijn product;

Overwegende dat die brieven gelden als raadpleging in de zin van artikel 4, § 2, van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten;

Overwegende dat de producent de brief van 3 april niet in ontvangst heeft genomen;

Overwegende dat, in het belang van de veiligheid van de consument, dus vermeden moet worden dat dit product nog door kleine kinderen wordt gebruikt, Besluit :

Artikel 1.Het op de markt brengen van de opplooibare buggy Banimi 303, geproduceerd door de firma BAYTEX, wordt verboden.

Art. 2.Het in artikel 1 vermelde product moet uit de handel worden genomen.

Art. 3.De producent moet de gebruiker doeltreffend en efficiënt op de hoogte brengen en de producten terugnemen met het oog op de aanpassing, de volledige of gedeeltelijke terugbetaling of de vervanging ervan.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 augustus 2008.

Voor de Minister van Klimaat en Energie, afwezig : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^