Ministerieel Besluit van 05 december 2003
gepubliceerd op 23 februari 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 50 en programma 04 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200488
pub.
23/02/2004
prom.
05/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2003. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 50 en programma 04 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het decreet van 22 oktober 2003 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 december 2003;

Overwegende dat niet-gesplitste kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.06, 12.07 en 12.08 van programma 03 van organisatieafdeling 50 en naar basisallocaties 12.02, 21.01 en 72.06 van programma 04 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse gewest voor het begrotingsjaar 2003, Besluiten :

Artikel 1.Er worden niet-gesplitste kredieten ten belope van 1.684.000 EUR overgedragen tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : (duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 december 2003.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^