Ministerieel Besluit van 05 december 2006
gepubliceerd op 08 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009989
pub.
08/12/2006
prom.
05/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat


De Minister van Justitie, Gelet op de organieke wet van 30 november 1998 betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdienst, met name de artikelen 5, § 3 en 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende de algemene administratie en de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat, met name de artikelen 11 en 12;

Gelet op de oproep tot de kandidaten voor de functies van deskundige bij de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 december 2006;

Overwegende dat meerdere personen hun kandidatuur zouden kunnen stellen;

Overwegende dat artikel 9 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 december 2006 de voorwaarden voor toelaatbaarheid van deze kandidaturen preciseert; dat het zich opdringt de vereiste beroepskennis en -ervaring van de kandidaten op objectieve manier te kunnen evalueren;

Overwegende dat het hiertoe artikel 11 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 december 2006 de oprichting voorziet van een selectiecomité, belast met het afleveren van een omstandig advies aan de Minister van Justitie omtrent de verschillende kandidaturen; dat de Minister van Justitie op grond van deze voorstellen zal overgaan tot het aanwijzen van de leden van de ondersteunende cel, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een selectiecomité opgericht belast met het geven van een omstandig advies aan de Minister van Justitie omtrent de kandidaturen voor een functie als deskundige binnen de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat, voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 5 december 2006.

Art. 2.Het selectiecomité is samengesteld als volgt : 1. de heer JCL.Delepière, voorzitter van Cel voor Financiële Informatieverwerking; 2. de heer F.Schins, procureur-generaal van Gent; 3. de heer Van Hemelrijck, gedelegeerd bestuurder van Selor;4. de heer.Y. Michel, adviseur bij Selor en taaladjunct van de gedelegeerd bestuurder van Selor; 5. de heer A.Winants, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat; 6. de heer A.Dumoulin, adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat.

Art. 3.Het selectiecomité wordt belast met het opmaken van een geheel van criteria om de kwaliteit van de kandidaturen te beoordelen, met het organiseren van de interviews van de kandidaten en met het rapporteren aan de Minister van Justitie.

Dit rapport omvat : - de lijst van de kandidaturen die niet ontvankelijk zijn verklaard en de motivatie van de onontvankelijkheid; - de lijst van de ontvankelijke kandidaturen; - een objectieve beoordeling van de professionele geschiktheid en de beroepservaring van elke kandidaat wiens kandidatuur ontvankelijk werd verklaard.

Art. 4.Het huidige besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgische Staatsblad.

Brussel, 5 december 2006.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^