Ministerieel Besluit van 05 december 2006
gepubliceerd op 02 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

bron
ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2007200289
pub.
02/02/2007
prom.
05/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006


De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 19 juli 2006 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.01, programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, rekening houdende met de overschatting van de bij de besluiten nrs. 2006/19 en 2006/20 van 24 februari 2006, 2006/62 en 2006/67 van 20 april 2006 en 2006/138 van 9 november 2006 overgedragen kredieten; « Phasing Out » van Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.7 : Herwaardering van het vervoerpotentieel. Verbetering van de toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Opschrift : Verbetering van de dagelijkse mobiliteit van de wielrijders en voetgangers door zekerheidsinrichtingen op geschikte sites, op de kruispunten en door verbindingswerken tussen rijwiel-en voetpaden en gemeentewegen Operator : Stad Komen-Waasten en Ministerie van Uitrusting en Vervoer;

Basisallocatie : 73.03.01;

Codificatie van het project : E P1B 1 40704 0259 C;

Stedelijke Doelstelling 2 Maas-Vesder;

Hoofdlijn 5 : Bevordering van een duurzame stedelijke ontwikkeling;

Maatregel 5.1 : Strategische herstructurering en herwaardering van de polarisatiezonen;

Opschrift : Renovatie en beveiliging van "rue Joseph Wauters" en van "quai Herten";

Begunstigde; Ministerie van Uitrusting en Vervoer;

Basisallocatie : 73.03.01;

Codificaties van de projecten : E 2UR 1 50100 0068 C;

Stedelijke Doelstelling 2;

Hoofdlijn 5. Bevordering van een duurzame stedelijke ontwikkeling;

Maatregel 5.2. Bevordering van het openbaar vervoer en van zachte vervoermiddelen;

Opschrift : Aanleg van het autonoom net voor traag verkeer langs oude lijn N.M.B.S. L38 tussen Chênée en Fléron;

Operator : Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer;

Basisallocatie : 73.03.01;

Codificaties van het project : E 2UR 1 50200 0082 C;

E 2UP 1 50200 0098 C;

Doelstelling 2 Maas-Vesder (2000-2006);

Hoofdlijn 5 : Bevordering van een duurzame stedelijke ontwikkeling;

Maatregel 5.2 : Bevordering van het openbaar vervoer en van zachte vervoermiddelen;

Opschrift : "Verviers à pied et à vélo";

Operator : Stad Verviers;

Basisallocatie : 73.03.01;

Codificatie van het project : E 2UR 1 50200 0105 C;

Interreg III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke herwaardering van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.4 : Tot de structurering van het grensoverschrijdende grondgebied bijdragen;

Opschrift : "Beauregard II", voor een gezamenlijke valorisatie van de steden in Val de Sambre-Haute-Sambre;

Operator : Espace Environnement ASBL - Charleroi;

Basisallocatie : 73.03.01;

Codificatie van het project : E IFF 1 204FW TR02 C, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 232 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 51 naar programma 03 van organisatieafdeling 30.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 51 en van programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 5 december 2006.

M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^