Ministerieel Besluit van 05 december 2006
gepubliceerd op 02 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200298
pub.
02/02/2007
prom.
05/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006


De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005027404 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 15/12/2005 pub. 27/06/2006 numac 2006031283 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006;

Gelet op het decreet van 19 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006027137 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 2006;

Overwegende dat niet-gesplitste kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 33.02 en 33.05 van programma 01, naar basisallocaties 33.09 en 33.19 van programma 03, naar basisallocaties 33.02, 33.65 en 33.66 van programma 04 en naar basisallocatie 41.03 van programma 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om de indexering van de bezoldigingen ten laste te nemen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden niet-gesplitste kredieten ten belope van 1743 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 17 naar programma's 01, 03, 04 en 06 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 december 2006.

M. DAERDEN Mevr. Ch. VIENNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^