Ministerieel Besluit van 05 december 2006
gepubliceerd op 02 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200300
pub.
02/02/2007
prom.
05/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006


De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 19 juli 2006 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnaceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.19, programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om gevolg te geven aan de door de Waalse Regering op 18 juli 2002 en 20 oktober 2005 genomen beslissingen in het kader van Landelijke Doelstelling 2, namelijk de volgende dossiers (opschriften en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Herwaardering van het patrimonium en van het toeristische en culturele potentieel;

Projecten : Opschrift : "Oprichting van het "Maison du Patrimoine médiéval mosan" door herstel van het "Maison espagnole de Bouvignes - Restauratie";

Operator : Gemeentebestuur van Dinant;

Basisallocatie : 63.19.06; vastleggingskredieten : 69.159,85 EUR;

Ordonnanceringskrediet 16.000 EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0030 C;

Opschrift : "Oprichting van het "Maison du Patrimoine médiéval mosan" door herstel van het "Maison espagnole de Bouvignes - Investering - Opwaardering";

Operator : Gemeentebestuur van Dinant;

Basisallocatie : 63.19.06; vastleggingskredieten : 59.200,00 EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0030 C;

Opschrift : "Herkwalificatie en herinchting van het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne";

Operator : VZW "Les Amis du Château";

Basisallocatie : 63.19.06; vastleggingskredieten : 149.725,35 EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0058 C, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 279 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 16 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 06 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 30 en van programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 5 december 2006.

M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^