Ministerieel Besluit van 05 december 2006
gepubliceerd op 02 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200302
pub.
02/02/2007
prom.
05/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006


De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005027404 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 15/12/2005 pub. 27/06/2006 numac 2006031283 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 19 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006027137 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.05, programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 10 april 2003 door de Waalse Regering genomen beslissing betreffende "LEADER +", namelijk het volgende dossier (opschriften en codificaties van de medegefinancierde projecten) : LEADER + (2000-2006);

Opschrift : Herwaardering van het klein patrimonium van de gemeenten van Bertrix en Herbeumont;

Operator : « GAL "Au fil de la Pierre" »;

Basisallocatie : 41.05.06;

Ordonnanceringskredieten : 10.000 EUR;

Codificatie van het project : E LEA 2 14410 A007 C, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 10 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 06 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 30 en van programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 5 december 2006.

M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^