Ministerieel Besluit van 05 december 2008
gepubliceerd op 08 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Brandveiligheidscommissie voor de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008204828
pub.
08/01/2009
prom.
05/12/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Brandveiligheidscommissie voor de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op het decreet van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen, inzonderheid op de artikelen 93 tot 96;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen, inzonderheid op de artikelen 64, 65, 67 en 68;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006202906 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Brandveiligheidscommissie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen sluiten tot benoeming van de leden van brandveiligheidscommissie voor de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen;

Overwegende dat de heer Claude Burgraff zijn ontslag als gewoon lid van de brandveiligheidscommissie heeft ingediend;

Overwegende dat de heer Gérard Patte de vergaderingen van de brandveiligheidscommissie sinds meer dan één jaar niet meer heeft bijgewoond;

Overwegende dat een mandaat van plaatsvervangend lid ingevuld moet worden;

Gelet op de kandidatenoproep van 18 februari 2008 gericht aan het geheel van de regionale brandweerdiensten in het Franse taalgebied van het Waalse Gewest;

Overwegende dat twee ontvankelijke kandidaturen in ontvangst zijn genomen;

Gelet op het advies van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, gegeven op 2 december 2008, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 ervan.

Art. 2.De heer Jean-François Sougné wordt in de hoedanigheid van deskundige van de brandweerdiensten als gewoon lid benoemd ter vervanging van de heer Claude Burgraff.

Art. 3.De heer Hubert François wordt in de hoedanigheid van deskundige van de brandweerdiensten als plaatsvervangend lid benoemd ter vervanging van de heer Gérard Patte.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 5 december 2008 B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^