Ministerieel Besluit van 05 december 2014
gepubliceerd op 18 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen- en centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029036
pub.
18/02/2015
prom.
05/12/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen- en centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhuizen- en centra


De Minister van Jeugd, Gelet op het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties, inzonderheid op artikel 22 gewijzigd bij de decreten van 3 maart 2004, 9 mei 2008 en 4 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhuizen- en centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 23 mei, 17 juni en 18 november 2014;

Gelet op de aanvraag om wijziging van het mandaat van de "Fédération des Maisons de Jeunes" met het oog op de vervanging van de heer Cédric GARCET, werkend lid, door de heer Alban MESSE;

Overwegende dat de heer Alban MESSE de benoemingsvoorwaarden vervult die ingeschreven zijn in de artikelen 22 en 30 van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties;

Overwegende dat hij gemandateerd en voorgedragen wordt door een erkende federatie waarvan de meerderheid van de lidverenigingen erkend zijn als jeugdhuizen.

Overwegende dat de heer Alban MESSE bijgevolg aangesteld moet worden tot werkend lid, ter vervanging van de heer Cédric GARCET;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 1° en 2° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenscha van 7 oktober 2013 wordt gewijzigd als volgt : Er wordt een einde gemaakt aan : Als vertegenwoordiger van elke erkende federatie waarvan de meerderheid van de lidverenigingen erkend zijn als jeugdhuizen : « Pour la fédération des maisons de jeunes en Belgique francophone » WERKEND LID PLAATSVERVANGEND LID De heer Cédric GARCET Rue Jamodenne 26 6900 AYE Wordt benoemd tot lid van de Adviescommissie voor jeugdhuizen- en centra en wordt belast met het voleindigen van het mandaat van het lid dat het vervangt : WERKEND LID PLAATSVERVANGEND LID De heer Alban MESSE Rue du Quairiat 6B 5600 FAGNOLLE

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 5 december 2014.

Brussel, 5 december 2014.

Mevr. I. SIMONIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^