Ministerieel Besluit van 05 december 2014
gepubliceerd op 27 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029056
pub.
27/02/2015
prom.
05/12/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra


De Minister van Jeugd, Gelet op het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties, inzonderheid op artikel 22 gewijzigd bij de decreten van 3 maart 2004, 9 mei 2008 en 4 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhuizen- en centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 23 mei, 17 juni en 18 november 2014;

Gelet op de aanvraag om wijziging van het mandaat van de « Province de Liège » met het oog op de vervanging van Mevr. Véronique COMPERE, plaatsvervangend lid, door de heer Stéphane THIRIFAYS;

Overwegende dat de heer Stéphane THIRIFAYS respectievelijk gemandateerd en voorgedragen wordt door de « Province de Liège »;

Overwegende dat de heer Stéphane THIRIFAYS bijgevolg aangesteld moet worden tot plaatsvervangend lid, ter vervanging van Mevr. Véronique COMPERE, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 wordt gewijzigd als volgt : Er wordt een einde gemaakt aan het mandaat van : Als vertegenwoordiger van elke Franstalige provincie : Voor de « Province de Liège » :

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

Mevr. Véronique COMPERE

Rue Belvaux 123

4030 GRIVEGNEE


Als vertegenwoordiger van elke Franstalige provincie : Wordt benoemd tot lid van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra en wordt belast met het voleindigen van het mandaat van het lid dat het vervangt : Voor de « Province de Liège » :

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

De heer THIRIFAYS Stéphane

Rue Belvaux 123

4030 GRIVEGNEE


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 5 december 2014.

Brussel, 5 december 2014.

Mevr. I. SIMONIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^