Ministerieel Besluit van 05 december 2016
gepubliceerd op 28 februari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201157
pub.
28/02/2017
prom.
05/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201157

WAALSE OVERHEIDSDIENST


5 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 87;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 november 2016;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.04, programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 met het oog op de vastlegging van de laatste dossiers betreffende de gemeentelijke programma's voor plattelandsontwikkeling, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.868 duizend EUR overgedragen van programma 04 van organisatieafdeling 15 naar programma 11 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 15 33.12.04

2.318

450

- 1.868

-

450

450

OA 15 01.04.11

503

253

+ 1.868

-

2.371

253


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 december 2016.

C. LACROIX R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^