Ministerieel Besluit van 05 december 2017
gepubliceerd op 15 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2017031864
pub.
15/12/2017
prom.
05/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031864

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


5 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie


De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 7bis, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot wijziging van het voornoemd koninklijk besluit van 20 april 1965, artikel 21, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 17 januari 2013 en 6 oktober 2015;

Overwegende dat het, om functionele redenen, noodzakelijk is de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie uit te breiden om een minimale vertegenwoordiging in dit orgaan te waarborgen en dat om de juiste toepassing te waarborgen van de personeelsstatuten zoals die nu van toepassing zijn;

Overwegende dat het niet meer mogelijk is een betrekking van Departementshoofd vacant te verklaren in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat niettemin de continuïteit van de wetenschappelijke openbare dienstverlening mogelijk moet kunnen worden gemaakt en zo wetenschappelijk personeelslid van klasse SW3 te kunnen aanstellen in de tijdelijke functie van Departementshoofd;

Gelet op de aanvraag geformuleerd door de Algemeen Directeur a.i. van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie van 4 september 2017, Besluit :

Artikel 1.De heer J.-F. Muller, wetenschappelijk personeelslid van klasse SW3 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruime-Aëronomie, wordt gemachtigd de titel van Departementshoofd a.i. te dragen en de prerogatieven ervan uit te oefenen voor een duur die niet meer mag bedragen dan de duur van het mandaat als bedoeld in artikel 2.

Art. 2.De heer J.-F. Muller wordt aan de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruime-Aëronomie toegevoegd voor een mandaat van twee jaar.

Art. 3.Het mandaat van de leden van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruime-Aëronomie, zoals samengesteld bij ministerieel besluit van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten, wordt verlengd voor de periode van 1 september 2016 tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 januari 2013 en 6 oktober 2015, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Art. 6.De voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2017.

Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^