Ministerieel Besluit van 05 februari 2001
gepubliceerd op 15 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten

bron
ministerie van financien
numac
2001003094
pub.
15/02/2001
prom.
05/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten


De Minister van Financiën, Gelet op artikel 10 van de wet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003718 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 sluiten houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, Besluit :

Artikel 1.De rentevoet van de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, de vrijwillige deposito's en de borgtochten van alle categorieën wordt op 2,75 percent vastgesteld.

De sommen ontvangen bij toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1935 betreffende de organisatie en de controle van de boekhouding van notarissen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 november 1968, bekomen een rentevoet vastgesteld op 3,25 percent.

De sommen die geconsigneerd zijn of geconsigneerd blijven omwille van de minderjarigheid, de onbekwaamverklaring of de krankzinnigheid van de rechthebbenden, of wegens het bestaan van een vruchtgebruik en de borgtochten die door de hypotheekbewaarders in specie worden verstrekt tot zekerheid van hun verbintenissen tegenover derden (wet van 21 Ventôse, jaar VII, gewijzigd bij de wet van 24 december 1906) bekomen een rentevoet vastgesteld op 4,30 percent.

Art. 2.De sommen die geconsigneerd worden of het blijven in toepassing van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, boek III, titel II, genieten een rentevoet van 4,55 percent.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2001, met uitzondering van artikel 2 dat in werking treedt op 1 februari 2001.

Brussel, 5 februari 2001.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^