Ministerieel Besluit van 05 februari 2003
gepubliceerd op 27 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdien

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011092
pub.
27/03/2003
prom.
05/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 19, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, inzonderheid op artikel 2, § 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende oprichting van een voorlopige cel bij de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, K.M.O. en Energie, gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 21 oktober 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 december 2002;

Gelet op het advies van de Ministerraad, Besluit :

Artikel 1.De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie neemt de diensten over van het Ministerie van Economische Zaken, met uitzondering van : - het Bestuur Algemene Diensten (met uitzondering van de Juridische Afdeling en de Dienst Bevoorrading);

- het deel van de dienst belast met het toezicht op de ondernemingsraden en het deel van de dienst belast met het toezicht op het arbeidswelzijn in de extractieve nijverheid, de staalindustrie, de ondergrondse uitgravingen, de ondergrondse gasopslag en de ontginning van steengroeven die overgenomen worden door de Federale Overheidsdienst Tewerkstelling en Sociaal Overleg.

Hij neemt de diensten of het deel van de diensten belast met volgende opdrachten over : 1° van het Ministerie van Middenstand en Landbouw : - de middenstand met uitzondering van de dienst belast met het sociaal statuut der zelfstandigen; - de kweekproducten; 2° van het Ministerie van Justitie : - het auteursrecht, waarvan het reglementair aspect en het toezicht bepaald door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht;3° van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur : - de kwaliteit van de bouw. De datum waarop de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de andere diensten overneemt die opgesomd zijn in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt later bepaald.

Art. 2.Hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, treedt in werking op 1 januari 2003 voor wat betreft de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 3.De voorlopige cel opgericht bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende oprichting van een voorlopige cel bij de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, K.M.O. en Energie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2002, wordt opgeheven.

De personeelsleden opgenomen in de voorlopige cel opgericht bij artikel 1 van voornoemd koninklijk besluit van 2 augustus 2002 worden overgebracht naar de voorlopige cel opgericht bij dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Brussel, 5 februari 2003.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^