Ministerieel Besluit van 05 februari 2003
gepubliceerd op 09 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende oprichting van een Tussenoverlegcomité en van drie Basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité XI voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012091
pub.
09/04/2003
prom.
05/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende oprichting van een Tussenoverlegcomité en van drie Basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité XI voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 29 januari 2003 uitgebracht door het Hoog Overlegcomité, opgericht in het gebied van het Sectorcomité XI, Besluit :

Artikel 1.In het gebied van het Hoog Overlegcomité dat overeenstemt met sectorcomité XI, wordt voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, een Tussenoverlegcomité opgericht alsmede de drie navolgende Basisoverlegcomités : - Buitendiensten van de Administratie « Toezicht op het welzijn op het werk »; - Buitendiensten van de Administratie « Toezicht op de sociale wetten »; - Andere diensten van het departement.

Art. 2.Het gebied van het Tussenoverlegcomité omvat de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg alsook de voorlopige cel die bij de voormelde Federale Overheidsdienst is opgericht. Dit Comité wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Directiecomité of door de titularis van de management- of staffunctie die hij aanwijst.

Art. 3.Het gebied van het Basisoverlegcomité « Toezicht op het welzijn » op het werk omvat de buitendiensten van de administratie « Toezicht op het welzijn op het werk ». Dit Comité wordt voorgezeten door de titularis van de managementfunctie die deze administratie leidt.

Art. 4.Het gebied van het Basisoverlegcomité « Toezicht op de sociale wetten » omvat de buitendiensten van de administratie « Toezicht op de sociale wetten ». Dit Comité wordt voorgezeten door de titularis van de managementfunctie die deze administratie leidt.

Art. 5.Het gebied van het Basisoverlegcomité « Andere diensten van het Departement » omvat het hoofdbestuur en de buitendiensten die niet bedoeld zijn in de artikelen 3 en 4. Dit Comité wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Directiecomité of door de titularis van de management- of staffunctie die hij aanwijst.

Art. 6.De leden van de overheidsdelegatie worden door de voorzitters van de overeenkomstige Overlegcomités aangewezen.

Art. 7.De Voorzitters van de Comités wijzen de dienst aan die permanent belast wordt met het Secretariaat van het Comité.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2003.

Brussel, 5 februari 2003.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^