Ministerieel Besluit van 05 februari 2003
gepubliceerd op 08 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2003027176
pub.
08/04/2003
prom.
05/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 januari 2003;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.15, programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 23 mei 2002 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Doelstelling 2 Maas-Vesder, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Doelstelling 2 Maas-Vesder (2000-2006);

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.2 : Gespecialiseerde economische platformen;

Project en codificatie;

Autonome haven van Luik E 2UR 1 40200 0001 4;

Basisallocatie : 51.15.01;

Vastleggingskredieten : 6.813 duizend EUR, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 6.813 duizend EUR overgedragen van programma 04 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 52.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 04 van organisatieafdeling 30 en van programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 februari 2003.

M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^