Ministerieel Besluit van 05 januari 2005
gepubliceerd op 02 februari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de oprichting van een Tussenoverlegcomité 240 voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000026
pub.
02/02/2005
prom.
05/01/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JANUARI 2005. - Ministerieel besluit houdende de oprichting van een Tussenoverlegcomité 240 voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, laatst gewijzigd bij de wet van 5 juni 2004, inzonderheid op artikel 10, laatst gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983 en op artikel 11, laatst gewijzigd bij de wet van 11 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 1 9 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2003, inzonderheid op de artikelen 34, tweede lid, 42, § 1, tweede lid en artikel 47, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van de adjunct-secretaris van de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties sluiten houdende oprichting van een Tussenoverlegcomité 240 voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

Gelet op het gemotiveerd advies van het Hoog Overlegcomité van Sector V van 17 december 2004, Besluit :

Artikel 1.In het gebied van het Hoog Overlegcomité dat overeenstemt met het Comité van Sector V, wordt een Tussenoverlegcomité 240 opgericht voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Het gebied van dit Comité stemt overeen met de gebieden van de hiernavolgende overlegcomités : 1° het Tussenoverlegcomité 200 waarvan het gebied de Algemene Directie en de Stafdiensten bevat, de Coördinatie- en Ondersteuningsdiensten, de centrale diensten van de Civiele Veiligheid, de Vaste Beroepscommissie, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Regularisatiecommissie, de Algemene Directie voor Veiligheids- en Preventiebeleid, het Crisiscentrum, de Algemene Directie van de Instellingen en Bevolking, de uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt en de gewestelijke diensten van het Rijksregister;de Basisoverlegcomités 201 tot 209 waarvan het gebied telkens het Rijkspersoneel van elk van de provinciale gouvernementen bevat; 2° het Tussenoverlegcomité 210 waarvan het gebied de Basisoverlegcomités 210 tot 215 bevat bevoegd voor het gebied van elke Permanente Eenheid en van de Grote Wacht van de Civiele Veiligheid;3° het Tussenoverlegcomité 220 waarvan het gebied de Basisoverlegcomités 220 tot en met 225 bevat, bevoegd voor de Centra voor illegalen en de Transit- en Repatriëringscentra van de Dienst Vreemdelingenzaken en Bureau T;4° het Basisoverlegcomité 300 bevoegd voor het administratief personeel van de Raad van State. Het Tussenoverlegcomité 240 is bevoegd voor alle gemeenschappelijke materies die het voorwerp moeten uitmaken van een overleg.

Art. 2.De Voorzitster van het Directiecomité is de Voorzitter van het Tussenoverlegcomité 240.

Zij duidt, in voorkomend geval de (wn.) Directeur van de Stafdienst P & O als plaatsvervanger aan.

Art. 3.De Voorzitster duidt, per vergadering, de overheidsafvaardiging aan.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 1 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van de adjunct-secretaris van de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties sluiten houdende oprichting van een Tussenoverlegcomité 240 voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2004.

Brussel, 5 januari 2005.

P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^