Ministerieel Besluit van 05 januari 2009
gepubliceerd op 29 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de kandidaatstelling en de aanwijzing als Directeur Medische Hulpverlening

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024000
pub.
29/01/2009
prom.
05/01/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JANUARI 2009. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de kandidaatstelling en de aanwijzing als Directeur Medische Hulpverlening


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Duitse vertaling sluiten betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 37bis, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 02/03/2007 numac 2007022199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan sluiten tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan, artikel 5, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 september 2008;

Gelet op het advies nr. 45.410/3 van de Raad van State, gegeven op 25 november 2008 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De kandidaat Directeur Medische Hulpverlening dient zijn aanvraag in bij de Minister van Volksgezondheid, via de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer, hierna « de Administratie » genaamd.

Bij die aanvraag voegt hij de documenten waaruit blijkt dat zijn profiel overeenstemt met de bepalingen van artikel 6, § 1, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 02/03/2007 numac 2007022199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan sluiten tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan, en ook zijn identificatienummer van het Rijksregister aan de hand waarvan de titels van de kandidaat kunnen worden geïdentificeerd in de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, bedoeld in artikel 35quaterdecies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Art. 2.De Administratie gaat onmiddellijk na of het dossier volledig is en de ontbrekende stukken worden opgevraagd bij de kandidaat.

Wanneer in dit geval de kandidaat niet reageert binnen de drie maanden, wordt het dossier afgesloten verklaard.

De Administratie gaat ook direct na of de kandidaat voldoet aan de voorwaarde van artikel 6, § 1, 1°, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 02/03/2007 numac 2007022199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan sluiten en of hij het recht heeft om zijn beroep in België uit te oefenen. Zo dit niet het geval is, wordt de kandidaat hiervan op de hoogte gebracht en het dossier wordt onmiddellijk afgesloten verklaard.

Art. 3.§ 1. De Administratie legt het dossier voor advies voor aan de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, hierna « de Commissie » genaamd en bedoeld in het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022556 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, van de provincie waar de kandidaat zijn beroep voornamelijk uitoefent of voornamelijk heeft uitgeoefend in een functie « mobiele urgentiegroep » of « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » van een ziekenhuis.

Binnen 60 dagen brengt de Commissie, aan de hand van een door de Administratie bezorgd standaarddocument, een met redenen omkleed advies uit aan de Minister in verband met de ingediende kandidatuur.

Indien de Commissie zijn advies niet binnen de voorgeschreven termijn uitbrengt, neemt de Minister een beslissing. § 2. Het met redenen omklede advies van de Commissie wordt gelijktijdig aan de kandidaat en aan de minister bezorgd. Indien het advies negatief is, beschikt de kandidaat over een termijn van 60 dagen om zijn dossier te vervolledigen vooraleer de Minister een definitieve beslissing neemt Brussel, 5 januari 2009.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^