Ministerieel Besluit van 05 juli 2001
gepubliceerd op 22 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium CART, « Centre d'analyse des résidus en traces, Université de Liège », te Luik

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022583
pub.
22/09/2001
prom.
05/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


5 JULI 2001. - Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium CART, « Centre d'analyse des résidus en traces, Université de Liège », te Luik


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op de artikelen 16, zesde lid en 33, § 4, gewijzigd bij de wet van 15 april 1965;

Gelet op de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van vis, gevogelte, konijnen en wild en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op artikel 4, § 2 gewijzigd bij de wet van 13 juli 1981 en op artikel 8, § 4;

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 12, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 1996 betreffende de erkenning van de laboratoria die voedingsmiddelen en andere producten ontleden, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 januari 1998;

Overwegende dat het laboratorium CART, Centre d'analyse des résidus en traces, Université de Liège, een accreditatie bekomen heeft bij toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot oprichting van een accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen en tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor accreditatie overeenkomstig de criteria van de normen van de reeks NBN-EN 45000, Besluit : Enig artikel. Het laboratorium CART, Centre d'analyse des résidus en traces, Université de Liège, boulevard de Colonster 20, Bât. B43bis Sart Tilman, 4000 Liège (D36) wordt erkend voor het uitvoeren van de ontledingen en tegenontledingen van monsters van voedingsmiddelen en andere producten overeenkomstig het toepassingsgebied bij het accreditatiecertificaat nr. 212-T. Brussel, 5 juli 2001.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^