Ministerieel Besluit van 05 juli 2001
gepubliceerd op 15 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2001027458
pub.
15/08/2001
prom.
05/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


5 JULI 2001. - Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten (Neerwaasten)


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 1999 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 april 2000 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 5;

Overwegende dat de aanleg van veiligheidsvoorzieningen bij het binnenkomen van het bebouwde gebied van Mai Cornet van algemeen nut is;

Overwegende dat hoogdringend moet worden gezorgd voor de veiligheid van de weggebruikers in het bebouwd gebied;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001027013 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten-Neerwaasten sluiten tot onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van Komen-Waasten, Besluit : Enig artikel. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen vereist voor de aanleg van veiligheidsvoorzieningen langs de weg nr. 515 op het grondgebied van de gemeente Komen-Waasten, in het geel voorgesteld op het bijgaande en door de Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken voor gezien getekende plan nr. HN515.A2-82 dat het bij het ministerieel besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001027013 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten-Neerwaasten sluiten gevoegde plan nr. HN515.A2-8 aanvult.

Bijgevolg wordt de onteigeningsprocedure van bovenvermelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962.

Namen, 5 juli 2001.

M. DAERDEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^