Ministerieel Besluit van 05 juli 2001
gepubliceerd op 03 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035830
pub.
03/08/2001
prom.
05/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JULI 2001. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen


De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij het decreet van 20 december 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid op artikel 62;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999, 14 april 2000, 26 mei 2000, 10 mei 2001, 11 mei 2001 en 18 mei 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 19/11/1999 numac 1999036069 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 1998 houdende vaststelling van de financiële bijdrage van de ouders in de verblijfkosten van de kinderen, opgenomen in kinderdagverblijven en in diensten voor opvanggezinnen, h sluiten houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 mei 2001, Besluit :

Artikel 1.De erkende controleartsen die door de Vlaamse minister, bevoegd voor de Dopingcontrole en de Medische Sportcontrole, worden aangewezen voor het uitvoeren van controles ontvangen ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, een vergoeding van 250 euro per vacatie.

Art. 2.Aan de artsen, bedoeld in artikel 1, wordt ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten per afgelegde kilometer een vergoeding uitbetaald van 0,2479 euro.

Art. 3.De vergoeding, vermeld in artikel 1, kan jaarlijks worden verhoogd volgens de volgende procedure : Gezondheidsindex jaar x (op 1 januari) Gezondheidsindex jaar x-1 (op 1 januari)

Art. 4.§ 1. Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2001 is in de plaats van het bedrag van « 250 euro », vermeld in artikel 1, het bedrag van « 10 000 Belgische frank » van toepassing. § 2. Vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2001 is in de plaats van het bedrag van « 0,2479 euro », vermeld in artikel 2, het bedrag van « 10 Belgische frank » van toepassing.

Art. 5.De bedragen die in euro worden vermeld in de artikelen 1 en 2 van dit besluit, worden van kracht op 1 januari 2002.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 19/11/1999 numac 1999036069 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 1998 houdende vaststelling van de financiële bijdrage van de ouders in de verblijfkosten van de kinderen, opgenomen in kinderdagverblijven en in diensten voor opvanggezinnen, h sluiten houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001.

Brussel, 5 juli 2001.

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^