Ministerieel Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 16 augustus 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 1981 houdende aanduiding van een revisor bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022519
pub.
16/08/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 1981 houdende aanduiding van een revisor bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid


De Minister van Werk en Pensioenen, De Minister van Financiën, De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid op artikel 17, § 2, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid op artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 januari 1981 houdende aanduiding van een revisor bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1998035142 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest sluiten houdende aanduiding van een revisor bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 september 2003;

Overwegende dat de leden van het college der revisoren bij de Dienst voor overzeese sociale zekerheid een taakverdeling respecteerden en dat het derhalve niet mogelijk is om een aparte opdracht te bepalen;

Overwegende dat ingevolge deze taakverdeling reeds een deel van de werkzaamheden met betrekking tot de opdracht van de revisoren bij de instelling werd vervuld, en dat de toe te kennen opdracht een noodzakelijke aanvulling is op de reeds gepresteerde werkzaamheden;

Overwegende dat de opdracht van de revisoren strikt begrensd is, inzonderheid wat betreft de vergoedingen die mogen aangerekend worden, Besluiten :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn opdracht als revisor bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid wordt, op zijn verzoek, verleend aan de heer DEMEESTER Piet, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

Art. 2.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 28 januari 1981 houdende aanduiding van een revisor bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden « van duizend vijfhonderd (1 500) frank » vervangen door de woorden « van zevenendertig euro en achtien cent (37,18 EUR) »; 2° de woorden « zestigduizend (60 000) frank » vervangen door de woorden van tweeduizend negenhonderd vierenzeventig euro en tweeënzeventig cent (2.974,72 EUR) ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2003.

Brussel, 5 juli 2004.

De Minister van Werk en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^