Ministerieel Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 09 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022576
pub.
09/09/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003022677 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden sluiten tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op de artikelen 2 en 20, gewijzigd door de wet van 22 maart 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 maart 1998, 20 mei 1998, 20 juli 2000, 31 januari 2001, 8 juli 2002, 15 mei 2003 en 4 juli 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003022677 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden sluiten tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden;

Gelet op de richtlijn 2002/46/EG van 10 juni 2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzaak verantwoord is voor het omzetten van de richtlijn 2002/46/EG binnen de vastgestelde periode, Besluit :

Artikel 1.Het nutriënt en zijn toegelaten chemische vorm opgenomen in de bijlage van dit besluit wordt toegevoegd aan de lijst « VITAMINES » in de bijlage van het ministerieel besluit van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003022677 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden sluiten tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Brussel, 5 juli 2004.

R. DEMOTTE

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het ministerieel besluit van 5 juli 2004.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^