Ministerieel Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 29 juli 2004

Ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van het beheerscomité "heraanwending" bedoeld in artikel 59 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit secto

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004200296
pub.
29/07/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van het beheerscomité "heraanwending" bedoeld in artikel 59 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector


De Minister van Werk, De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 35, § 5, E, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 10 december 2002 en 31 december 2003, inzonderheid op artikel 59, Besluiten :

Artikel 1.Worden aangewezen, voor een vernieuwbare periode van vier jaar, in de hoedanigheid van leden van het beheerscomité "heraanwending" bedoeld in artikel 59, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector : effectieve leden : 1° De heer Michel Aseglio, directeur-generaal bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;2° Mevr.Annick Floreal, adjunct-adviseur bij de FOD Sociale Zekerheid; 3° Mevr.Marijke Ghijsels, adjunct-adviseur bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; b) plaatsvervangende leden : 1° Mevr.Lies Buekens, adjunct sociaal bemiddelaar bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 2° De heer Daniel Charlot, adjunct-adviseur bij de FOD Sociale Zaken;3° Mevr.Françoise Konings, adjunct-adviseur bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 13 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022870 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van het beheerscomité van de terugvorderingsfondsen voorzien bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het terugvorderingsfonds voor de privé-non-profit sector, bedoeld in artikel sluiten tot bepaling van de samenstelling van het beheerscomité van de terugvorderingsfondsen voorzien bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het terugvorderingsfonds voor de privé-non-profit sector, bedoeld in artikel 35, § 5, derde lid, 2°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor de werknemers en tot bepaling van zijn werkingsmodaliteiten, het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het terugvorderingsfonds voor de publieke non-profit sector aangesloten bij de R.S.Z.-P.P.O., bedoeld in artikel 1, par. 7, 2°, van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende sociale bepalingen en tot bepaling van zijn werkingsmodaliteiten, en het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het terugvorderingsfonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de R.S.Z. bedoeld in artikel 71, 3° van de wet van 26 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen en tot bepaling van zijn werkingsmodaliteiten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 december 2002, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^