Ministerieel Besluit van 05 juli 2012
gepubliceerd op 13 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 augustus 2006 tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbel

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003168
pub.
13/07/2012
prom.
05/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JULI 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003414 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de programmawet van 29 maart 2012;

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 62bis, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de programmawet van 20 juli 2006 en artikel 63bis, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 22 april 2003 en de programmawet van 29 maart 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003414 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat de wijziging aangebracht aan artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bij de programmawet van 29 maart 2012 waardoor de bevoegdheden van de met de invordering belaste ambtenaren worden uitgeoefend zonder de machtiging bedoeld in artikel 62bis van dit Wetboek, in werking is getreden op 16 april 2012; - dat als gevolg van deze wijziging onderhavig ministerieel besluit, genomen in uitvoering van voormeld artikel 62bis, dient te worden gewijzigd; - dat onderhavig besluit in werking moet treden op de hiervoor vermelde datum teneinde de rechtszekerheid ervan te verzekeren; - dat dit besluit dus onverwijld moet worden genomen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003414 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de woorden ",naargelang het geval," en de woorden "of voor de invordering van de belasting" opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 april 2012.

Brussel, 5 juli 2012.

S. VANACKERE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1969, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969; Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 1e editie;

Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, Belgisch Staatsblad van 27 maart 1999;

Wet van 22 april 2003, Belgisch Staatsblad van 13 mei 2003;

Programmawet van 20 juli 2006, Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006, 2e editie;

Programmawet van 29 maart 2012, Belgisch Staatsblad van 6 april 2012, 3e editie;

Ministerieel besluit van 29 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003414 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 5 september 2006, 1e editie;

Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^