Ministerieel Besluit van 05 juli 2018
gepubliceerd op 24 augustus 2018

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten gastro-enterologie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018031768
pub.
24/08/2018
prom.
05/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031768

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


5 JULI 2018. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten gastro-enterologie


De Minister-President, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018030121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen sluiten tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 4;

Overwegende dat de faculteiten geneeskunde van de « Université catholique de Louvain », de « Université Libre de Bruxelles » en de « Université de Liège » leden hebben voorgedragen die doctor zijn in genees-, heel- en verloskunde, die erkend zijn als artsen-specialisten in gastro-enterologie alsook leden die erkend zijn in gastro-enterologie met een bijzondere bekwaamheid in oncologie die sinds ten minste drie jaar academische ambten werkelijk bekleden ;

Overwegende dat de "Association Belge des Syndicats Médicaux" (Belgische vereniging voor Artsensyndicaten) en het Kartel leden hebben voorgedragen die doctor zijn in genees-, heel- en verloskunde die sinds ten minste 3 jaar erkend zijn als artsen-specialisten in gastro-enterologie en leden die erkend zijn in gastro-enterologie met een bijzondere bekwaamheid in oncologie ;

Overwegende dat de leden bedoeld in artikel 1 aan de voorwaarden bedoeld in artikel 4 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018030121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen sluiten beantwoorden ;

Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Overwegende dat de werkende en plaatsvervangende leden van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in gastro-enterologie benoemd moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in gastro-enterologie : 1° als lid beoefenaar bedoeld in artikel 4, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018030121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen sluiten tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Dr.DELHAYE Myriam

Dr. ARVANITAKI Marianna

Dr. DEPREZ Pierre

Dr. PIESSEVAUX Hubert

Dr. VAN KEMSEKE Catherine

Dr. GAST Pierrette


2° als lid beoefenaar bedoeld in artikel 4, 2°, van hetzelfde besluit :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Dr.LAMY Vincent

Dr. RIGAUX Johanne

Dr. BASTENS Boris

Dr. DEFLANDRE Jacques

Dr. ETOGO-ASSE Frédérique

Dr. VAN HOOF Marc


3° als lid beoefenaar bedoeld in artikel 4, 3°, van hetzelfde besluit :

Werkend lid

Plaatsvervangend lid

Dr.LOLY Catherine

Dr. VAN DEN EYNDE Marc


4° als lid beoefenaar bedoeld in artikel 4, 4°, van hetzelfde besluit :

Werkend lid

Plaatsvervangend lid

Dr.RAMDANI Brahim

Dr. HOUBIERS Ghislain


Art. 2.De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bekendgemaakt wordt.

Brussel, 5 juli 2018.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, R. DEMOTTE


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^