Ministerieel Besluit van 05 juni 1997
gepubliceerd op 19 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake de beoordeling bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022428
pub.
19/09/1997
prom.
05/06/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake de beoordeling bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu


De Minister van Volksgezondheid, De Minister van Sociale Zaken, De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het Rijkspersoneel;

Gelet op het advies van de Directieraad;

Gelet op het protocol van 26 maart 1997 waarin de conclusies van de onderhandeling gevoerd in het Sectorcomité XII - Sociale Zaken zijn vermeld;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Besluiten :

Artikel 1.Bevoegd zijn om feiten of bevindingen op de individuele fiche op te tekenen en de beoordelingsvoorstellen op te maken : - wat betreft de ambtenaren van niveau 1, de hiërarchische meerderen titularis van of belast met een ambt van een graad van ten minste rang 13; - wat betreft de personeelsleden van de niveaus 2+, 2, en 3, de hiërarchische meerderen titularis van een graad van ten minste rang 10, die ten minste drie jaar graadanciënniteit tellen.

Art. 2.De bevoegde hiërarchische meerdere moet tot dezelfde taalrol behoren als het betrokken personeelslid of voldoen aan de voorschriften van artikel 43, § 3, 3e lid of § 4, eerste lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Indien de op grond van artikel 1 aangewezen rechtstreekse hiërarchische meerdere niet voldoet aan de vereisten bepaald in het vorige lid, wordt hij vervangen door de naaste meerdere in de opklimmende volgorde van de hiërarchie die aan die vereisten voldoet of, in voorkomend geval, door de tweetalige adjunct van de aangewezen hiërarchische meerdere.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als het ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen sluiten tot vaststelling van het reglement van het personeel van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

Brussel, 5 juni 1997.

De Minister van Volksgezondheid, M. COLLA De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, J. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^