Ministerieel Besluit van 05 juni 2001
gepubliceerd op 16 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4.75 % - 28 september 2006 »

bron
ministerie van financien
numac
2001003283
pub.
16/06/2001
prom.
05/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4.75 % - 28 september 2006 »


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1991, 28 juli 1992, 6 augustus 1993, 4 april 1995, 18 juni 1996, 15 juli en 30 oktober 1998;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 266;

Gelet op de wet van 22 december 2000 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 8, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1991, 10 februari 1993, 30 september en 3 december 1997, 26 november 1998 en 20 januari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 januari en 15 december 1995, 7 mei en 11 december 1996, 6 september en 26 november 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 1998 en 6 december 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 2001 dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2001, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties "en van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons", inzonderheid het artikel 1, 1°;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003721 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties sluiten betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, Besluit :

Artikel 1.In 2001 wordt er een lening genaamd "Lineaire obligaties 4.75 % - 28 september 2006 "uitgegeven. De uitgiftedatum is 30 mei 2001.

De uitgifteprijs is op 31 mei 2001 vastgesteld op 98.906 %.

De betaal- en leveringsdatum is 7 juni 2001.

Art. 2.Het uitgegeven kapitaal rent tegen 4.75 % `s jaars vanaf 7 juni 2001.

De rente is betaalbaar op 28 september van de jaren 2001 tot 2006.

Art. 3.De lening is volledig terugbetaalbaar tegen pari op 28 september 2006.

Art. 4.De verhandeling van het recht op iedere interestbetaling van de "Lineaire obligaties 4.75 % - 28 september 2006 "als zelfstandige gedematerialiseerde effecten kan later gemachtigd worden.

Art. 5.De eerste uitgifte van deze lijn zal plaatsvinden via syndicatie met vaste overname overeenkomstig de gebruiken van de markt.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking met ingang van 30 mei 2001.

Brussel, 5 juni 2001.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^